تفاوت ها و تقارب های دو جریان اصلی و غیراصلی اقتصاد

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای آینده پژوهی، دانشگاه تهران

چکیده

طی سه دهه گذشته، دو جریان اصلی و غیر اصلی اقتصاد به عنوان دو بدیل یکدیگر در سطوح آکادمیک و کاربردی به رقابت پرداخته اند. تفاوت این دو جریان بیشتر در نقشی است که هر یک برای دولت قائل است. این افتراق تا سطوح زیرین تحلیل ها رسوخ نموده است. با این وجود نشانه هایی از نزدیک شدن این دو جریان به یکدیگر مشهود است. این مقاله پس از مروری انتقادی بر نگاه دو جریان رایج اقتصادی دنیا به خصوص در حوزه فناوری و نوآوری و بررسی چهارچوب های متفاوتی که هر یک از این دو جریان برای تحلیل صنایع مختلف به دست می دهند، بر روی دو نمونه از نشانه های تقارب آنان (که عبارتند از اقتصاد دانش در سطح کلان و نظام فنی اجتماعی در سطح صنعت) بیشتر متمرکز می شود. در نهایت به نظر می رسد از بین روندهای موجود، یک روند پیش رونده وجود دارد که خود را متعهد به ایجاد اتفاق نظر و در هم آمیزش نظریات مطرح به منظور پوشش وجوه مختلف واقعیت از طریق ایجاد ادبیات مشترک می داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Differences and the lines of convergence of mainstream and non-mainstream economics

نویسندگان [English]

  • Amir Ali Seifoddin 1
  • Amir Hossein Rahbar 2
چکیده [English]

Over the past three decades, mainstream and non- mainstream economics have proposed several rival explanations and policy advices. It could be argued that a chief Difference between them lies in their approach to the role of government that is reflected even in their most simple analyses. However, some lines of convergence could be traced too. This article tries to provide a critical analysis of both streams, especially in the field of technology and innovation. It focuses on their industry analysis frameworks to discuss two areas of convergence, namely the knowledge economy and the socio-technical systems. At the end, we would conclude that a progressive trends seems to be emergent from combining those streams that in turn would bring them closer to each other.