دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 40، مهر 1401 

مقاله علمی پژوهشی

شناسایی و ریشه‌یابی الگوهای کلان نظام ضمانت اعتبار شرکت‌های دانش‌بنیان

سید علی فاطمی خوراسگانی؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ فرهاد تقی‌زاده حصاری؛ وجه‌الله قربانی‌زاده