نویسنده = محسن اکبری
نقش تأثیر ارتباط دانشگاه و صنعت در بهبود عوامل مؤثر در عملکرد پایدار شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 17-34

زهرا جعفری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محسن اکبری


بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی درموفقیت بهبود نرم افزار: نقش میانجی اشتراک دانش و تعدیلگر پشتیبانی مدیریت برتر

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 61-74

محسن اکبری؛ مهرعلی همتی نژاد؛ ندا احمدپور؛ میثم مسعودی فر


تجزیه‌وتحلیل رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی، نوآوری سازمانی و بهره‌وری سازمانی

دوره 08، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 33-48

محسن اکبری؛ سید حمید خداداد حسینی؛ آمنه حسین زاده امیلدانی؛ محمد حاتمی نژاد