دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 36، پاییز 1400 

مقاله پژوهشی

1. مدل تصمیم‌گیری استراتژیک در استارت‌آپ‌های حوزه‌ی فناوری اطلاعات

محمد تقوی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ سید سروش قاضی نوری؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ حسین اصلی پور


مقاله ترویجی

7. تأثیر هوش تجاری بر مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه: گروه شرکت‌های شاتل

میثم علیخانی؛ نادر نادری؛ فاطمه کاظمی اسکری