دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ترجمه

برنامه‌ریزی برای جهان پساکووید19: پنج محور توسعه پسانئولیبرالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

کیارش فرتاش؛ طوبی برامکی؛ علی اصغر سعدآبادی


مقاله علمی پژوهشی

نوع شناسی مسیر گذار به فناوری مالی پرداخت (پی‌تک) در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

مرسده پهلوانیان؛ میثم شیرخدایی؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی


مقاله ترویجی

تأثیر هوش تجاری بر مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه: گروه شرکت‌های شاتل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

میثم علیخانی؛ نادر نادری؛ فاطمه کاظمی اسکری


کاربرد الگوریتمهای یادگیری ماشین کوانتومی در علوم مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

محمدمهدی لطفی هروی؛ منیره هوشمند؛ مرضیه اسعدی


ترجمه

تحلیل چندرشته‌ای موج چهارم انقلاب صنعتی و تبیین فرصت‌های پیش‌روی مدیریت عملیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

اشکان گلدوز؛ خدیجه طبایی؛ حسین رجبی راوندی


رویکردی تکاملی به فرارسی اقتصادی متاخران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

مهدی فاطمی؛ مصطفی صفدری رنجبر


مقاله ترویجی

تحلیل وضعیت جمعیت، رشد اقتصادی و شاخص های علم و فناوری در سناریوهای «مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی» 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

محمدعلی احمدی؛ ناصر باقری مقدم؛ مجید عباس پور؛ امیر ناظمی اشنی


مقاله علمی پژوهشی

مدل ارزیابی اجرای موفق خط‏مشی‏ مالکیت صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

مسعود قلایچی؛ فرج ا... رهنورد آهن؛ مهدی مرتضوی


ارائه الگویی جهت توسعه اکوسیستم نوآوری در حوزه کاربرد پرتوها و ارائه دلالتهای سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

علیرضا مسیبی؛ ناصر باقری مقدم؛ میثم تراب مستعدی