دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله ترویجی

1. تأثیرات آینده نگاری در تقویت سیاست گذاری و حکمرانی پیش نگر با تأکید بر چشم اندازهای جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

مهکامه طاعتی؛ عین الله کشاورز ترک؛ حاکم قاسمی؛ فرهاد درویشی سه تلانی


مقاله پژوهشی

2. تحلیل خوشه ای جایگاه ایران در جهان مبتنی بر توسعه پایدار اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

منا آهنی؛ محمدعلی افشارکاظمی


3. ره‌نگاشتی نوین برای تحقق تحول دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

سجاد صالحی پور باورصاد؛ سعید کاظم پوریان


مقاله مروری

4. ارتباط کارآفرینی و آیند‌نگاری: مروری بر برخی از تحقیقات مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

مهدی زیودار


مقاله پژوهشی

5. نقش ارتباط دانشگاه و صنعت در بهبود عوامل مؤثر بر عملکرد پایدار شرکت‌های کوچک و متوسط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

زهرا جعفری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محسن اکبری


ترجمه

6. سیاست نوآوری ماموریت گرا؛ چالش ها و فرصت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

محمدعلی صادقی کیا


مقاله پژوهشی

7. مدل تصمیم‌گیری استراتژیک در استارت‌آپ‌های حوزه‌ی فناوری اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

محمد تقوی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ سید سروش قاضی نوری؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ حسین اصلی پور


ترجمه

8. سه پارادایم سیاست نوآوری: تحقیق و توسعه، نظام‌های نوآوری و تغییر تحول آفرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

کیارش فرتاش؛ مریم جهانگیرنیا؛ علی اصغر سعدآبادی


مقاله پژوهشی

9. واکاوی موانع و چالش‌های سیاستگذاری آموزشی حوزه حمل و نقل هوایی (مورد مطالعه: دانشکده صنعت هواپیمایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1399

علی چنگیزی؛ حیدر تورانی