نوع مقاله: مطالعه موردی

نویسندگان

1 مدیریت، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

3 کارشناسی ارشد مدیریت راهبرد شمال

4 دانشگاه گیلان

چکیده

از جمله عوامل مهم تأثیرگذار در بهبود فرایندهای سازمان، فرهنگ سازی و بهبود نرم افزارهای سازمان است. سازمان ها به تجربه آموخته اند که بهبود فرایندهای سازمانی علی الخصوص نرم افزارهای سازمانی منجر به مدیریت بهتر تغییرات سازمانی شده و بر عملکرد سازمان تأثیر مثبتی دارد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اشتراک دانش در فرهنگ های مختلف سازمانی، اشتراک گذاری دانش در موفقیت فرایند ارتقا نرم افزار و چگونگی تاثیر حمایت مدیران در مسیر موفقیت بهبود نرم افزار می پردازد. این پژوهش بر مبنای هدف، جزء تحقیقات توصیفی، پیمایشی و همبستگی است. به لحاظ تقسیم بندی بر مبنای نتیجه و کاربرد، در دسته تحقیقات کاربردی محسوب میشود. برای بررسی تجربی مدل این مطالعه از نرم افزار آماری SPSS 25 و حداقل مربعات جزیی PLS استفاده شده است. در این پژوهش جامعه آماری 220 نفر از پرسنل اداره گمرک بندر انزلی بوده که با استفاده از فرمول مورگان برای تجزیه و تحلیل تعداد 136 نمونه جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که فرهنگ سازمانی نوع گروهی ارتباط قوی تر و بهتری با به اشتراک گذاشتن دانش نسبت به فرهنگ سلسله مراتبی در زمینه موفقیت پیاده سازی نرم افزار دارد. همچنین بین فرهنگ گروهی و فرهنگ سلسله مراتبی با موفقیت بهبود نرم افزار رابطه وجود داشته و حمایت مدیران سازمان موفقیت توسعه نرم افزار را تضمین می کند. با بررسی های صورت گرفته مشخص شد به اشتراک گذاری دانش بهبود نرم افزار، میانجی فرهنگ گروهی و پشتیبانی مدیران ارشد سازمان در زمینه موفقیت بهبود نرم افزار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the impact of organizational culture on the success of software process improvement the mediating role of knowledge sharing and the moderating role of top management support

نویسندگان [English]

  • Mohsen Akbari 1
  • Mehrali Hematinejad 2
  • Neda Ahmadpour 3
  • Meysam Masoudifar 4

1 Management, University of Guilan, Rasht, Iran

2 University of Guilan

3 Rahbord Shomal

4 University of Guilan

چکیده [English]

One of the important factors influencing the improvement of the organization's processes is the organization's culture and software improvement. Organizations have learned from experience that improving organizational processes especially organizational software leads to better management of organizational change and has a positive impact on organizational performance. This study examines the impact of knowledge sharing across different organizational cultures, knowledge sharing on the success of the software upgrade process, and how managers' support impacts on software success. The purpose-based research is a descriptive, survey and correlational research. In terms of classification by result and application, it is considered in the category of applied research. The SPSS statistical software and PLS least squares were used for experimental study of this study. In this study, the statistical population consisted of 220 personnel of Port Authority of Anzali which was collected using Morgan formula for analysis of 136 samples. The results show that group type organizational culture has a stronger and better relationship with knowledge sharing than hierarchical culture in terms of software implementation success. There is also a relationship between group culture and hierarchical culture with software improvement success, and the support of software development managers assures success. Surveys revealed that sharing software improvement knowledge, mediating group culture, and supporting senior executives in the organization is critical to software success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Software Improvement Process
  • Organizational Culture
  • Knowledge sharing
  • Senior Management Support
  • Software Improvement Success