نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

اکنون دو بخش مهم در اقتصاد جهانی با هم و درکنار هم ارزش آفرینی می‌کنند: بخش تولید و بخش خدمت. در سالهای دور، بخش تولید، به عنوان مهم‌ترین بخش اقتصاد مورد توجه و مطالعه قرار گرفت. علت اصلی آن را می‌توان در نوشته‌های آدام اسمیت یافت. از نظر اسمیت، فعالیت‌هایی که به خلق کالاهای مشهود منجر می‌شوند "سازنده" هستند. سایر فعالیت‌ها، هر قدر هم که برای رفاه افراد سودمند و ضروری باشند "غیرسازنده یا غیر تولیدی" هستند زیرا، آنها کالاهای مشهود و قابل صدور بوجود نمی‌آورند بنابراین، تولید مهم‌ترین بخش اقتصاد است. همین چشم‌پوشی‌ها و کم اهمیت خواندن بخش خدمت از سوی محققین سبب شد که اهمیت این بخش مهم اقتصاد جهانی کمتر از بخش تولید در نظر گرفته شود و مبانی این بخش تحت سلطة مفاهیم بخش تولید بازتولید شوند. از دهة 80 میلادی، اغلب پیشرفت‌ها در افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها حاصل از صنایع بخش خدمت بود. این موضوع سبب شد بخش خدمت، توجه محققان را به خود جلب کرده و مطالعات بیشتری در آن انجام شود. اسامی مانند "اقتصاد خدمت "، "جامعة پسا صنعتی "، و "رشد بخش سوم " از جمله اسامی هستند که به دلیل اهمیت این بخش ظهور کردند. در این مطالعه سعی داریم با نگاهی عمیق به ادبیات و پایه‌های نظری این بخش که کاملا مجزا از بخش تولید تعریف شده‌اند، تصورات غلطِ موجود، مبنی بر قرار دادن خدمت بعد از تولید، در انتهای زنجیرة تامین را از بین برده و اهمیت این بخش مهم در اقتصاد جهانی را تبیین نماییم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Defining the service sector in the global economy

نویسنده [English]

  • Shiva Ebneyamini

University of Tehran

چکیده [English]

There are two main sectors in the global economy: manufacturing sector and service sector. The latter has been ignored as a main sector by researchers for many years which is rooted in the Adam smith’s publications calling service sector “unproductive”. He believed that this sector does not produce “tangible products” thus, it is unproductive while manufacturing sector leads to “tangible products” and it’s productive.
Form 80s, service sector raised researcher’s attention and names such as: “post-industrial society”, “growth of tertiary sector”, and “service economy” became a trend in economic literature. Based on the researchers' efforts, the service sector is now considered as one of the most important parts of the global economy along with the manufacturing sector, with its own identity, characters, logic, science, and literature.
This study aims to define this important sector in the global economy and explain and erase the misunderstandings about the service and service sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • service sector
  • manufacturing sector
  • service economy
  • post-industrial society
  • tertiary sector