نویسنده = ���������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 2
سیاست نوآوری ماموریت گرا؛ چالش ها و فرصت ها

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 113-128

محمدعلی صادقی کیا


سیاست نوآوری: چیستی، چرایی و چگونگی

دوره 08، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 69-86

محمدعلی صادقی کیا