نویسنده = �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی درموفقیت بهبود نرم افزار: نقش میانجی اشتراک دانش و تعدیلگر پشتیبانی مدیریت برتر

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 61-74

محسن اکبری؛ مهرعلی همتی نژاد؛ ندا احمدپور؛ میثم مسعودی فر