نویسنده = کیارش فرتاش
برنامه‌ریزی برای جهان پساکووید19: پنج محور توسعه پسانئولیبرالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

کیارش فرتاش؛ طوبی برامکی؛ علی اصغر سعدآبادی


نظریه‌ای برای توانمندی‌های پویای رشد اقتصادی

دوره 12، شماره 3، مهر 1401

کیارش فرتاش؛ مهدی تمیزی فر


سه پارادایم سیاست نوآوری: تحقیق و توسعه، نظام‌های نوآوری و تغییر تحول آفرین

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 152-178

کیارش فرتاش؛ مریم جهانگیرنیا؛ علی اصغر سعدآبادی


نوآوری، دولت و سرمایۀ صبور

دوره 09، شماره 3، آذر 1398، صفحه 85-102

کیارش فرتاش؛ مریم جهانگیرنیا؛ امیر ملک محمدی