اقتصاد سیاسی تحقیق و توسعه در پشتیبانی از رقابت‌پذیری نوین کشورها و عوامل موثر بهینه‌سازی و رکود اقتصادی

نوع مقاله: ترجمه

نویسنده

استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مطالعه حاضر به تحلیل ارتباط بین هزینه‌های تحقیق و توسعه (به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی ) و بهره‌وری نیروی کار در کشورهای پیشرو از حیث جغرافیای اقتصادی پرداخته است. شواهد تجربی نشان می‌دهد که در بازه زمانی مورد مطالعه، رابطه‌ی مثبت و قوی بین هزینه‌های تحقیق و توسعه بخش دولتی و خصوصی وجود دارد. علاوه‌بر این هرگاه هزینه‌های تحقیق و توسعه بخش کسب و کار از هزینه‌های تحقیق و توسعه دولتی بیشتر شود، با ثابت ماندن بقیه عوامل ، بهره‌وری نیروی کار به سمت افزایش نیل می‌کند (بهینه‌سازی اقتصادی). به طور کلی اثر اصطکاک (رکود) بر افزایش بهره‌وری نیروی کار، عموماً در کشورهایی مشاهده می‌شود که شدت تحقیق و توسعه عمدتاً وابسته به هزینه‌کرد بخش دولتی در تحقیق و توسعه است. نتایج تحقیق حاضر، دلالت‌ها مفیدی جهت پشتیبانی اقتصاد سیاسی عقلائی تحقیق و توسعه در جهت بهبود رقابت‌پذیری کشورها در بازارهای به شدت متغیر و ناپایدار ارائه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political economy of R&D to support the modern competitiveness of nations and determinants of economic optimization and inertia

نویسنده [English]

  • Kiarash Fartash
Assistant Professor, Institute for Science and Technology Studies, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The study here analyzes the association between R&D expenditure (as % of GDP) and labor productivity across leading geo-economic players. Empirical evidence seems to show, during the period of analysis, a strong positive association between public and private R&D expenditure. In addition, when R&D spending of business enterprise sector exceeds R&D spending of government sector, the labor productivity tends to growth (economic optimization), ceteris paribus. In general, effects of friction (inertia) on labor productivity growth are displayed by countries whose R&D intensity is driven mainly by R&D expenditure of government sector. Results provide fruitful implications that can support a rational political economy of R&D in order to foster the competitiveness of countries in fast-changing and turbulent markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • R&D Expenditure
  • R&D Investment
  • R&D Intensity
  • labor productivity
  • Political Economy of R&D