دوره و شماره: دوره 05، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1394، صفحه 1-138 (ویژه نامه نفت) 
5. بررسی نقش عراق در تحولات آتی بازار جهانی نفت

صفحه 61-80

علی طاهری فرد؛ مهدی اخوان؛ حجت الله برامکی