انقلاب 1688 و همۀ مسائل مربوط به آن: حقوق مالکیت، انقلاب شکوهمند و ظهور نظام سرمایه داری بریتانیا

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه برنامه ریزی و توسعۀ اقتصادی/ دانشکده اقتصاد/ دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نورث و وینگست در مقالۀ مهم خود مطرح می کنند که انقلاب شکوهمند 1688، با وادارکردن پادشاه به پاسخگو بودن در برابر مجلس، به حفظ حقوق مالکیت کمک کرد و محرک ظهور سرمایه داری شد. به صورت مشابهی، عجم اوغلو و جانسون و رابینسون بعدها نوشتند که در انگلستانِ قرون وسطی، حق مالکیت برای صاحبان زمین و تجار و صنعت کاران اولیه وجود نداشت و اصلاح و احیای حقوق مالکیت، در قرن هفدهم، فرایند توسعۀ مالی و بازرگانی را تسریع کرد. در اینجا چند مسئله وجود دارد. نخست آنکه، از قرن سیزدهم، حقوق مالکیت در انگلستان امنیتی نسبی داشت، اما مشکل اصلی توسعه امنیت حقوقی نبود، بلکه طبیعت فئودالی آن ها بود که «وراثت انحصاری» و «واگذاری اجباری مستمر » را شامل میشد. از طرف دیگر، وقایع 1688 هیچ تأثیر مستقیم و آشکاری بر حقوق مالکیت نداشت. با درنظرگرفتن این انتقادات، چه تغییراتی موجب تقویت نظام سرمای هداری شد؟ یک احتمال، وقوع انقلاب های مالی و اداریِ پس از 1688 بود که با افزایش لزوم جنگ و گسترش نقش جهانی بریتانیا شدت یافت. نظام مالی جدید، با هدایت مجلس قدرتمندتر، اصلاحاتی در زمینۀ حقوق مالکیت ارضی، افزایش مالکیت قابل وثیقه گذاری و بدهی های فروشی انجام داد که نتیجۀ آن، وقوع انقلاب صنعتی بود.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1395.06.4.7.6

عنوان مقاله [English]

1688 and all that: Property rights, the Glorious Revolution and the rise of British capitalism. Journal of Institutional Economics

نویسندگان [English]

  • Farshad Momeni 1
  • Hamed Nasiri 2
1 Full professor, Economics Management and Development, Allameh Tabatabi University
2 PhD student of Technology Management, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

In a seminal 1989 article, Douglass North and Barry Weingast argued that by making the monarch more answerable to Parliament, the Glorious Revolution of 1688 helped to secure property rights in England and stimulate the rise of capitalism. Similarly, Daron Acemoglu, Simon Johnson, and James Robinson later wrote that in the English Middle Ages there was a ‘lack of property rights for landowners, merchants and proto-industrialists’ and the ‘strengthening’ of property rights in the late 17th century ‘spurred a process of financial and commercial expansion’. There are several problems with these arguments. Property rights in England were relatively secure from the 13th century. A major developmental problem was not the security of rights but their feudal nature, including widespread ‘entails’ and ‘strict settlements’. 1688 had no obvious direct effect on
property rights. Given these criticisms, what changes promoted the rise of capitalism? A more plausible answer is found by addressing the post-1688 Financial and Administrative Revolutions, which were pressured by the enhanced needs of war and Britain’s expanding global role. Guided by a more powerful Parliament, this new financial system stimulated reforms to landed property rights, the growth of collateralizable property and saleable debt, and thus enabled the Industrial Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security of property rights
  • Government financing
  • Glorious revolution
  • Powerful parliament
  • Industrial revolution