دولت توسعه‌گرا و آیندۀ آن در فرایند جهانی‌شدن

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

دولت توسعه گرا، در نقش ارتباط دهندۀ دولت و توسعه، سال ها پیش از آنکه در ادبیات دانشگاهی این حوزه مهم تلقی شود، نقش آفرین بوده است. هم زمان با رشد چشمگیر ببرهای آسیا از یک سو و شکست نظریه های مبتنی بر بازار از سوی دیگر، و همچنین، رواج مکتب نوفایده گرایی و نئولیبرالیسم در بسیاری از کشورها و توجه مجدد به تأثیر دولت در اقتصاد و نهادگرایی نوین، این مفهوم نیز در ادبیات توسعه مدنظر محققان علوم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریت قرار گرفت. در پژوهش حاضر، پس از بررسیِ شکل گیری، تاریخچه، بنیان های نظری و ویژگی های دولتِ توسعه گرا، سعی شده تا آیندۀ پیش روی این دولت ها، با تکیه بر فرایند جهانی شدن، ترسیم شود و دو گزارۀ ادامۀ روند فعلی و گزارۀ ترک مدل های موجود، که رادیکال تر و بنیادی تر است، برای آیندۀ این دولت ها مطرح شود و در نهایت، تلاش شده است تصویری از ویژگی های ممکن دولت توسعه گرا، در قرن حاضر، ترسیم شود.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1395.06.4.6.5

عنوان مقاله [English]

Developmental State and Its Futures in the Process of Globalization

نویسنده [English]

  • Ali Lahoutian
چکیده [English]

Developmental State as a connector of two concepts of state and development exists many years before considering it in academic literature of development. Simultaneously with impressive growth of Asian tigers and also Failure of market-based theories and new Utilitarianism school and Neoliberalism in many of the countries and renewed attention to the role of government in the economy and the new institutionalism study of Developmental state is considered to Scholars of political science, social, economic and management. In the present study, firstly we are studying the formation, characteristics and history of developmental state. After this matter, scholars tried to studing the future of developemental states under golabalization space of the world. After this study two statements continuation of current and proposition more radical leaving existing models be presented and trying to provided the possible characteristics of Developmental state of 21 century.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • developmental state
  • globalization
  • comparative research