سواد دیجیتال: راهکاری برای پوشش شکاف دیجیتال و پرورش شهروند دیجیتال

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات امنیت اطلاعات، دانشگاه شاهد

2 دانشجوی دکتری علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ورود به عصر فناوری و سیطرۀ اینترنت، از مصادیق فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های اخیر، زندگی انسان عصر جدید را تحت تأثیر قرار داده است؛ اما بی شک تمامی نقاط جهان به یک میزان از امکانات فناورانه و دیجیتالی بهره مند نشده اند و این باعث ایجاد شکافی عمیق میان کشورهای برخوردار و محروم می شود؛ شکافی که با وجود سرمایه گذاری های عظیم و تلاش دولت ها برای رفع آن، همچنان گریبان گیر برخی مناطق جهان است. سواد دیجیتال یکی از روشهای رفع این شکاف، و حاوی مهارت هایی است که به شهروندان دیجیتال، در نقش افرادی که باید با رفتارهای امنیتی، قانونی و اخلاقی در استفاده از فناوری های دیجیتال آشنا باشند، کمک می کند تا بتوانند به خوبی دانش خود را با عصر اطلاعات تطبیق دهند و از کمترین امکانات و تجهیزات فیزیکی به بیشترین بهره داری دست یابند. هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت شکاف دیجیتال در عصر حاضر و ارائۀ راهکارهایی برای کاهش این شکاف در میان شهروندان دیجیتال است؛ بنابراین ضمن تشریح مفاهیم سواد دیجیتال و شکاف دیجیتال، علل ایجاد شکاف دیجیتال بررسی می شود و درنهایت، راهکارهایی، ازجمله تنظیم برنامه های آموزشی، فرهنگ سازی و استفاده از تجارب کشورهای پیشگام برای برطرف سازی این شکاف ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1395.06.4.5.4

عنوان مقاله [English]

Digital Literacy: a Solution for Covering the Digital Divide and Training Digital Citizen

نویسندگان [English]

  • Saeed Kazem Pourian 1
  • Samaneh Abdoli 2
2 Allameh Tabatabayi University
چکیده [English]

Entering the era of technology and domination of the Internet as an example of the of information and communication technology on this era have affected the human life of new era; But undoubtedly all parts of the world have not benefited equally from the technological and digital possibilities and this creates a huge gap between advantaged and disadvantaged countries; the gap that despite huge investments and governments efforts to fix, still has gripped some parts of the world. Digital literacy as one of the ways to settle this gap, involving skills that helps digital citizens- as people who must be familiar with security, legal and ethical behaviors to use digital technologies- to match their knowledge with era of information and achieve the highest utilization from the least physical facilities. The aim of this study is to evaluate the situation of the digital
divide in the current era and to provide some solutions to reduce this gap among digital citizens, therefore by explaining the concepts of digital literacy and digital divide, the causes of the digital divide are investigated and finally some solutions including setting up instructional programs, cultural domination practices and using the experiences of the pioneer countries are presented in order to settle this gap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital literacy
  • Digital divide
  • Digital citizen