مدل جامع نوآوری های دیجیتال در بحران کووید-19 با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اراک، اراک

چکیده

نوآوری پایدار برای بقا و موفقیت سازمان در فضای آشفته‌ی عصر دیجیتال، به ویژه در بحران کنونی همه‌گیری کووید-19 ضروری است. بسیاری از نوآوری‌های امروزی از ترکیبی از فناوری‌های دیجیتال استفاده می‌کنند و به زیرساخت‌های ارتباط از راه دور و دسترسی به اینترنت متکی هستند. تجربه یک ساله بحران کووید-19 نشان داده است که نوآوری‌های شکل گرفته در بستر دیجیتال تا چه حد توانسته است تاب‌آوری جامعه در برابر این بحران را افزایش دهد. در این راستا مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل جامع نوآوری‌ها در بستر دیجیتال و نقش و تاثیر آنها در بحران کووید-19 انجام شده است. روش اصلی این تحقیق فراترکیب کیفی است که در آن از محاسبه ضریب کاپا برای ارزیابی مدل و همچنین محاسبه آنتروپی شانون برای تعیین ضریب اهمیت شاخص‌ها استفاده شده‌است. بدین منظور ابتدا، از طریق جستجوی کلیدواژه‌های مرتبط نسبت به استخراج مطالعات پیشین در رابطه با نوآوری‌های دیجیتال در دوران بحران کووید-19 اقدام شد و تعداد 634 مقاله یافت و در چهار مرحله متوالی غربال‌گری، 78 مقاله نهایی انتخاب شد. در ادامه شاخص‌های شناسایی شده در مقالات مختلف کدگذاری شده و با دسته‌بندی کدها، مضمون‌های اصلی شناسایی شد. نتایج نشان داد فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، فناوری ابری و بلاکچین مهم‌ترین حوزه‌های نوآوری دیجیتال در دوران پاندمی کووید-19 هستند. همچنین بهداشت و درمان، آموزش و کسب و کار به‌عنوان حوزه‌های اصلی کاربرد نوآوری‌های دیجیتال در دوران پاندمی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comprehensive Model of Digital Innovations in Covid19 Crisis with a Meta-Synthesis Approach

نویسندگان [English]

 • peyman jafari sabdani 1
 • Leila Meshkinghalam 2
 • Ali Ehsani 3
1 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, in industrial management Department,, Faculty administrative sciences and Economics, Arak university, Arak, Iran
چکیده [English]

Sustainable innovation is necessary for organizational survival as well as success in the turbulent environment of digital era, particularly in the currentCOVID-19 epidemic crisis. Many of today’s innovations employ a combination of digital technologies while relying on telecommunications infrastructure besides Internet access. The COVID-19 crisis one-year experience has revealed that to what extent the innovations formed in the digital context have succeeded to enhance society’s resilience to this crisis. In this regard, the present study was aimed at providing a comprehensive model of innovations in the digital context and their role and effect on the COVID-19 crisis. Qualitative meta-synthesis was the main method of this research, in which the kappa coefficient was calculated to assess the model and Shannon entropy was calculated to specify the significance coefficient of the indices. To this end, the previous studies on digital innovations over the COVID-19 crisis were first extracted through searching for relevant keywords and 634 papers were found that 78 of which were finalized at four consecutive screening stages. Subsequently, the identified indices in different papers were coded and the main themes were identified through categorizing the codes. The results revealed that technologies based on artificial intelligence, Internet of Things, cloud technologies, and blockchain are the fundamental areas of digital innovation during the COVID-19 pandemic. Moreover, health, education, and business were identified as the key areas for applying digital innovations during the pandemic.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shannon entropy
 • Blockchain
 • COVID-19 pandemic
 • Digital Innovation
 • Artificial intelligence

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400
 • تاریخ دریافت: 27 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 04 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 07 اردیبهشت 1400