تاثیر مدیریت اطلاعات بر سرعت تامین منابع در صنایع تولیدی

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکدۀ مدیریت و مهندسی صنایع

2 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکدۀ مدیریت و مهندسی صنایع

چکیده

مفهوم سرعت در بازار پرنوسان امروزی پس از مفاهیمی چون تولید ناب، انبوه و انعطاف پذیری و با توجه به پاسخ گو نبودن این مفاهیم شکل گرفت که در ادامۀ تکامل آن ها است. درواقع این مفهوم شتاب را به مفاهیم قبلی اضافه می کند. در دنیای پررقابت امروز دیگر رقابت سازمان با سازمان مطرح نیست، بلکه تأمین کنندگان اند که با یکدیگر رقابت می کنند. ادغام شتاب و رقابت با یکدیگر مفهوم سرعت در تأمین منابع را پدید می آورد. در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته شده و تأثیر متغیر مدیریت اطلاعات بر سرعت بهینه در تأمین منابع سنجیده شده است. تحقیق حاضر با هدف کاربردی و به روش توصیفی همبستگی انجام شده است. ابزار تحقیق پرسشنامۀ خبرگی بوده و پایایی 87 درصد برآورد شده است. جامعه و نمونۀ آماری کارشناسان حوزۀ زنجیرۀ تأمین و سیستم اطلاعات مدیریت بوده که به روش گلوله برفی انتخاب شده اند. پرسشنامه در بین 25 نفر از مدیران بخش های گوناگون تأمین منابع توزیع شده و تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل 5/8 صورت گرفته است که تمامی ابعاد اعتبار قاطعی داشته اند. درنهایت، برای بررسی تأثیر هم زمان متغیرها بر یکدیگر از تحلیل مسیر استفاده شده و مشخص شده که متغیر مدیریت اطلاعات بر سرعت در تأمین منابع تأثیر معنی داری ندارد. آزمون همبستگی پیرسون بین تمامی متغیرها به صورت دوبه دو همبستگی مثبت و معنی داری را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management Information Management Speed Management in Manufacturing Industries

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Zahedi 1
  • Mina Hajiol 2
  • Meisam Amirikiya 2
1 Malek Ashtar University of Technology
2 Student in MBA at Malek Ashtar University of Technology - Faculty of Management and Industrial Engineering
چکیده [English]

The concept of speed in today›s volatile market was formed after concepts such as lean manufacturing, mass production, and flexibility, in fact evolving from previous concepts, which were not responsive. In fact, this concept adds momentum to previous concepts. In todays competitive world, it is no longer the competition of the organization with the organization but the suppliers that compete with each other, merging these two concepts together creates the concept of speed in the supply of resources. This study investigates this issue and the impact of information management variable on optimal rate of resource supply. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-correlational. The research instrument was a questionnaire with a reliability of 87%. The population and statistical sample were experts in supply chain, management information system and questionnaire tools were distributed among 25 managers of different departments of LISREL software. 5 Used to conduct route analysis with all validity dimensions. Finally, path analysis was used to examine the simultaneous impact of variables, which revealed that information management had no significant effect on the speed of supply. Pearson correlation test showed a significant and positive correlation between all variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal speed
  • information management
  • resource supply
  • manufacturing industries