شناسایی پیشران‏‎های مؤثر بر کارآفرینی دیجیتال در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

3  کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

چکیده

پژوهش حاضر باهدف شناسایی پیشران‏‎های مؤثر بر کارآفرینی دیجیتال در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با رویکرد فراترکیب انجام‌شده است. فراترکیب، مستلزم این است که پژوهش‏گر یک بازنگری دقیق و عمیق انجام داده و یافته‌های پژوهش‌های کیفی مرتبط را ترکیب کند. در این مطالعه با استفاده از روش فراترکیب،140 مقاله در حوزه کارآفرینی دیجیتال، ارزیابی شده و با تحلیل محتوا، ابعاد و کدهای مربوط، استخراج انجام شد و میزان اهمیت و اولویت هر یک به کمک روش کمی آنتروپی شانون تعیین شدند. نتایج یافته‌ها نشان می‏‎دهند که کدهای فرهنگ سازمانی، مشتری مداری و عوامل اجتماعی دارای بیشترین ضریب اهمیت می‌باشند. درنهایت، پس از طی گام‌های پژوهش، مدل استنتاج شده از یافته‌های کیفی ارائه گردید. مشخص شد که این مدل از 3 بعد (درون‏‎سازمانی، برون‏‎سازمانی و زیرساخت‏‎ها)، 6 مفهوم (قابلیت‏‎های سازمانی، خط‌‎مشی سازمانی، مشوق‏‎های حمایتی، توانمندی‏‎های محیطی، زیرساخت‏‎های فناوری اطلاعات و زیرساخت‏‎های محیطی) و هم‏چنین 30 کد تشکیل شده است. نتیجه حاصل از آنتروپی شانون نشان داد که کدهای فرهنگ سازمانی، مشتری‏‎مداری و عوامل اجتماعی به ترتیب رتبه‎‏های اول تا سوم را به‏‎عنوان پیشران‏‎های مؤثر بر کارآفرینی دیجیتال در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کسب نموده‏‎اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Effective Propellants on Digital Entrepreneurship in Small and Medium Businesses with Meta- Synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • Asma Tavazoeifar 1
  • Mohim Sheihakitash 2
  • Soheila Keshavarz 3
1  Master of Entrepreneurship Management student, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 Assistant Professor and Faculty of management and Economic, University of Sistan and Baluchestan. Zahedan, Iran.
3 Master of Entrepreneurship Management, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

The present study aimed to identify the effective propellants on digital entrepreneurship in small and medium-sized businesses with a Meta-Synthesis approach. The Meta-Synthesis requires that the researcher perform an accurate and profound revision, combining the findings of relevant qualitative research. By using the Meta-Synthesis method, 140 articles in the field of digital entrepreneurship, evaluation and analysis of content, dimensions and related codes were extracted, and the significance and priority of each method was determined by a little Shannon entropy. The results showed that organizational culture codes, customer-oriented, social factors have the most important factor. Finally, after the study steps, the inference model was presented from qualitative findings that this model of 3 dimensions (Intra-organizational, Extra organizational, and the infrastructures), 6 concepts (organizational capabilities, organizational policy, supportive protection, environmental capabilities, IT infrastructure, environmental infrastructure) and 30 Code is composed. Shannon›s entropy result showed that the codes of organizational culture, customer orientation, and social factors ranked first and third, respectively, as effective propellants of digital entrepreneurship in small and medium-sized businesses, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital entrepreneurship
  • Small and medium business
  • Shannon entropy
  • Information and Communication Technology