نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

چکیده

روش مدیران و کارشناسان شرکت نیکان طب کیمیا به تعداد 104 نفر بود. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران 82 نفر درنظر گرفته شد. روش جمع آوری داده‌ها، با اقتباس از پرسشنامه های استاندارد پژوهش یو و همکاران(2017) با 39 گویه صورت گرفت. پایایی این پرسش‌نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد پرسشنامه بیش از 0.7 بدست آمد که نشان از پایایی مناسب ابزار پژوهش داشت. برای محاسبه روایی از روایی سازه استفاده شد که نتاج بیانگر روا بودن ابزار تحقیق بوده است(AVE>0.5). داده‌ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار SmartPLS تحلیل و مدل نهایی ارائه گردید. نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل مفهومی، بر مبنای شاخص‌های مقادیر قابل قبول و معنادار ضرایب مسیر، بارهای عاملی، واریانس تبیین شده و شاخصGOF بود. نتایج نشان دهنده تایید تاثیر ظرفیت های فناوری اطلاعات و شاخص های آن یعنی؛ قابلیت های زیرساخت و قابلیت همسان سازی فناوری اطلاعات بر عملکرد زنجیره تأمین شرکت نیکان طب کیمیا در سطح اطمینان 99 درصد بود. پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact IT Capability And Marketing Capability On Supply Chain Performance Of Nikan Kimia Teb Co

نویسنده [English]

  • parisa hamzavi pour

Student of Management Faculty of Azad University South Tehran Branch

چکیده [English]

Research Method was applied based on aim and also was descriptive- correlation based on data collecting method. The population consisted of all managers and experts of Nikan Teb Kimia Company (104 persons). The statistical sample of the study was 82 people using simple random sampling and Cochran formula.Data were collected using a standard questionnaire of research by Yu et al. (2017) with 39 items. Using Cronbach’s alpha method, the reliability of the questionnaire was more than 0.7 for all the dimensions, which this shows an acceptable reliability for the research instrument. Moreover, content validity was employed in order to assess the validity, which the results indicated the validity of the survey instrument (AVE>0.5). The obtained data was analyzed using Structural Equation Modelling (SEM) and Smart PLS software and the final model was presented. The results indicated proper fit of the conceptual model based on indices of acceptable and significant values for path coefficients, factor loadings, explained variances and GOF index. The results showed the confirmation of the impact of information technology capacities and their indicators, infrastructure capabilities, infrastructure capabilities and IT compatibility on supply chain performance of Nikan Teb Kimia at 99% confidence level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology capability
  • marketing capability
  • Supply Chain Performance
  • Customer relationship