نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان ایلام، عضوگروه مشاوران مدیریت کارا، ایلام. ایران

4 کارشناس ارشد، گروه مدیریت اجرائی، دانشگاه آزاد سنندج، سنندج، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر قابلیت‌های پویا، گرایش‌های کارآفرینانه و نوآورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان بود. علاوه براین نقش میانجی قابلیت‌های پویا نیز بررسی شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های‌ علم و فناوری استان‌ خراسان رضوی( تعداد 170 شرکت) بودند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش از نوع تصادفی ساده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن از سوی خبرگان و پایایی آن از طریق روش پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تأیید شد. آزمون مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهش با استفاده مدل‌یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم‌افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که سرمایه فکری بر قابلیت‌های پویا، گرایش کارآفرینانه و گرایش نوآورانه تأثیرمعناداری دارد. علاوه براین سرمایه فکری به‌صورت غیرمستقیم و از طریق قابلیت‌های پویا بر گرایش کارآفرینانه و گرایش نوآورانه تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Intellectual Capital on Entrepreneurial orientation and Innovation orientation: The Mediating Role of Dynamic Capabilities

نویسندگان [English]

  • shahram Khalil Nezhad 1
  • halimeh yusefi tabas 2
  • Emad golmohammadi 3
  • Neshat mohammadi 4

1 Assistant Professor, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabatabaii, University, Tehran, Iran

2 MSc, Department of Public Administration, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan. Iran

3 University of Applied Sciences Lecturer, Ilam Province, Member of the Scientific Kara Management Consulting Group,, Ilam, Iran

4 MSc, Executive Directorate, Sanandaj Azad University, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to study the effect of Intellectual Capital on dynamic capabilities, entrepreneurial orientation and Innovation orientation in knowledge-based companies. In addition, the mediating role of dynamic capabilities was also examined. This research is an applied research in terms of its purpose and uses descriptive-correlative methodology. The statistical population of the study, knowledge societies based in science and technology parks of Khorasan Razavi Provinces (170 companies). The method of sampling in this research is simple random sampling. The data gathering tool was a standard questionnaire whose validity was confirmed by the experts and its reliability was confirmed by the Composite Reliability and Cronbach's alpha. The conceptual model and research hypotheses were tested using Structural Equation Modeling (SEM) in Smart PLS software. Findings show that intellectual capital has a effect on dynamic capabilities, entrepreneurial orientation and innovative orientation. In addition, intellectual capital indirectly influences the entrepreneurial orientation and innovative orientation through dynamic capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • Entrepreneurial orientation
  • Innovation orientation
  • Dynamic Capabilities