تأثیر سرمایه فکری بر گرایش‌های کارآفرینانه و نوآورانه: باتأکید بر نقش میانجی قابلیت‌های پویا

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مدیریت بازرگانی

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد سنندج، مدرس دانشگاه علمی کاربردی ایلام، مرکز ایلام (پارسیان)

4 کارشناس ارشد گروه مدیریت اجرائی، دانشگاه آزاد سنندج

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعۀ تأثیر سرمایه فکری بر قابلیت‌های پویا، گرایش‌های کارآفرینانه و نوآورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان است. همچنین در این پژوهش سعی بر بررسی نقش میانجی قابلیت‌های پویا شده است. این پژوهش از لحاظ هدف انجام، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های‌ علم و فناوری استان‌ خراسان رضوی (تعداد 170 شرکت) هستند. روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه استاندارد است که روایی آن از سوی خبرگان و پایایی آن از طریق روش پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تأیید شده است. آزمون مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهش با استفاده مدل‌یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس انجام گرفته است. یافته‌ها نشان داده که سرمایه فکری بر قابلیت‌های پویا، گرایش کارآفرینانه و گرایش نوآورانه تأثیرمعناداری دارد. همچنین سرمایه فکری به‌صورت غیرمستقیم و از طریق قابلیت‌های پویا بر گرایش کارآفرینانه و گرایش نوآورانه تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Intellectual Capital on Entrepreneurial Orientation and Innovation Orientation: The Mediating Role of Dynamic Capabilities

نویسندگان [English]

  • Shahram Khalil Nezhad 1
  • Halimeh Yusefi Tabas 2
  • Emad Golmohammadi 3
  • Neshat Mohammadi 4
1 Assistant Professor, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabatabaii, University, Tehran, Iran
2 Msc, Department of Public Administration, University of Sistan and Baluchestan, Iran.
3 Msc, Executive Directorate, Sanandaj Azad University, Lecturer University of Applied Sciences Ilam
4 Msc, Executive Directorate, Sanandaj Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to study the effect of Intellectual Capital on dynamic capabilities, entrepreneurial orientation and Innovation orientation in knowledge-based companies. In addition, the mediating role of dynamic capabilities was also examined. This research is an applied research in terms of its purpose and uses descriptive-correlative methodology. The statistical population of the study, knowledge societies based in science and technology parks of Khorasan Razavi Provinces (170 companies). The method of sampling in this research is simple random sampling. The data gathering tool was a standard questionnaire whose validity was confirmed by the experts and its reliability was confirmed by the Composite Reliability and Cronbach›s alpha. The conceptual model and research hypotheses were tested using Structural Equation Modeling (SEM) in Smart PLS software. Findings show that intellectual capital has a effect on dynamic capabilities, entrepreneurial orientation and innovative orientation. In addition, intellectual capital indirectly influences the entrepreneurial orientation and innovative orientation through dynamic capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation
  • Human Capital
  • Social capital
  • Knowledge-Based Firms