رویکرد جریان دانش و نقش آن در کارآفرینی سازمانی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت

چکیده

جریانِ دانش رصد مستمر راهبرد و فناوری است که به منظور کسب، انتخاب، سازمان دهی و به کارگیری تخصص ها و اطلاعاتِ حیاتی برای کسب و کار درجهت بهبود کیفیت تصمیم گیری و کسب وکار استفاده می شود. کارآفرینی در سازمان های امروزی مستلزم ایجاد خلاقیت و نوآوری است و در بیشتر کشورهای توسعه یافته سازمان ها از دیوان سالاری (بوروکراسی) به وضعیت کارآفرینی سازمانی درحال انتقال اند. هدف اصلی از این پژوهش بررسی رویکرد جریانِ دانش و نقش آن در کارآفرینی سازمانی است. روش تحقیق مرور اسناد و مدارک کتابخانه ای است. نتایج تحقیق و بررسی مدل های موجود در زمینۀ جریان دانش نشان می دهد که جریانِ دانش بستری برای تأمین نیاز کارآفرینانۀ سازمان و پرورش ایده های مناسب سازمان است. همچنین از منظر مدل های کارآفرینی سازمانی مشخص شده که مجرای اصلی تأثیرگذاری جریان دانش بر کارآفرینی سازمانی توسعۀ دانش در سازمان و توسعۀ ایده ها و اختراعات و اکتشافات است. درنهایت پیشنهاد می شود، برای افزایش توان توسعۀ دانش و ایجاد رویکردهای جدید در جریان دانشِ سازمان، بخش های تحقیق و توسعه در سازمان ها و شرکت ها تأسیس شود.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1397.08.3.6.7

عنوان مقاله [English]

Knowledge flow approach and its role in enterprise entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Zahedi 1
  • Sakineh Javadi Kamni 2
1 Malek Ashtar University of Technology
2 Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

The flow of knowledge is the continuous observation of strategy, process, and technology that is used to acquire, select, organize, decide, and apply specialties and vital information for businesses to improve the quality of decision making and business. Entrepreneurship in today's organizations requires creativity and innovation, and organizations in most developed countries are moving from bureaucratic to organizational entrepreneurship. The main purpose of this study was to investigate the knowledge flow approach and its role in organizational entrepreneurship. The research method is a review of library documents. The results of the research showed that the study of existing models in the flow of knowledge revealed that the flow of knowledge in order to develop the organization's needs for entrepreneurial needs is the appropriate ideas of the organization. Also from the perspective of organizational entrepreneurship models, it became clear that the main channel of influencing the flow of knowledge on organizational entrepreneurship is the development of knowledge in the organization and the development of ideas, inventions and discoveries. Finally, it was suggested that research and development departments in organizations and companies be established to increase the capacity for developing knowledge and create new approaches in the knowledge of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Entrepreneurship
  • Knowledge Stream
  • Knowledge Management