عوامل موثر بر نوآوری در بنگاه های موچک و متوسط

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

3 مدیرکل ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در پژوهش حاضر سعی شده عوامل مؤثر بر نوآوری بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی شود. این تحقیق از آن نظر مورد توجه است که با شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری می‌توان سیاستگذاری مناسب در جهت بهبود نوآوری در بنگاه‌های کوچک و متوسط را جهت بخشد. برای این منظور، پس از مرور ادبیات و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری در دو گروه «عوامل درونی» و «عوامل محیطی» و تأیید این مدل از طریق مصاحبه با خبرگان حوزه نوآوری، مدل پژوهش از طریق روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر، مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق را مدیران عالی و مشاوران شرکت های کوچک و متوسط مستقر در پارک های علم و فناوری تشکیل می دهند.
همچنین پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و برحسب روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است و هدف آن در درجه اول شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه شرکت‌های کوچک و متوسط و در درجه دوم، اولویت‌بندی این عوامل است. نتایج این پژوهش نشان مى دهد که بین «عوامل درون‌بنگاهی» سرمایه انسانی، سیستم ارزیابی عملکرد، استراتژی سازمان، فعالیت‌های تحقیق و توسعه داخلی، فرهنگ سازمانی، سیستم مدیریت دانش و در بین «عوامل محیطی بنگاه» وجود خوشه‌های قوی و تخصصی، همکاری با مشتریان و عرضه‌کنندگان، ارتباط با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و نهاد‌های تأمین مالی خطرپذیر بیشترین تأثیر را بر نوآوری فناورانه بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting innovation in small and medium scale enterprises

نویسندگان [English]

  • M. Majidi 1
  • M. Samii Nasr 2
  • K. Muhammad Khani 3
چکیده [English]

In the present study, attempt has been made to investigate factors affecting the innovation in small and medium enterprises. In that regard, with identifying factors affecting technological innovation, right decision can be made to improve innovation in small and medium enterprises. For this purpose, after reviewing the literature, the factors affecting the development of technological innovation were categorized in two categories: internal factors and environmental factors. The results of this study indicates that in internal factors, human capital, system performance evaluation, corporate strategy, internal research and development, organizational culture, knowledge management and in environmental factors, strong and expertise clusters, collaboration with customers and suppliers, contacts with universities and research centers, science and technology parks, risk financing institutions have most impact on technological innovation in small .and medium enterprises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation
  • Technological Innovation
  • effective factors
  • Small and Medium Enterprises
  • Science and Technology Parks