نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی در اقتصاد رانتی

دوره 01، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 121-130

حسین پوزش شیرازی؛ محمد مهدی ایزدخواه