نویسنده = ������������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
سیاست گذاری مبتنی بر تعادل نقطه ای در سازمان های آموزشی

دوره 07، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 75-82

سید عباس ابراهیمی؛ سارا عابدی کوشکی