نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 استاد یار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان

چکیده

ریشه تئوری تعادل نقطه ای به نظریه تکامل انواع گونه ها بازمی گردد. تکامل موجودات، فرآیندی آهسته و زمانبر است که در مدت زمان طولانی ادامه یافته است. در الگوی تعادل نقطه ای ممکن است در ابتدا در پاسخ به شرایط محیطی یک تغییر بنیادی و یکباره رخ دهد و سپس در طول زمان تغییرات تدریجی در بخش های مختلف سازمان برای تطابق و سازگاری بیشتر رخ دهد. گاهی نیز دیگر تغییرات فزاینده در سازمان پاسخگو نیستند و سازمان از طریق این تغییرات کوچک به خروجی و نتایج مورد نظر خود نمی رسد. در این حالت است که سازمان نیاز به تغییرات رادیکالی را احساس می کند. از آنجا که هدف اصلی این تحقیق بررسی سیاست گذاری بر اساس مدل تعادل نقطه ای است، ابتدا به بررسی مقدمات، مبانی نظری و چگونگی پیدایش تعادل نقطه ای پرداخته و نظریات دانشمندان در این باره تحلیل خواهد شد. سپس سیاست گذاری هایی که بر اساس مدل تعادل نقطه ای در سازمان های آموزشی انجام پذیرفته، ذکر و نتایج آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت برخی محدودیت های پیش روی تحقیقات تعادل نقطه ای در فرآیندهای تصمیمات سازمانی به طور مختصر ذکر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Punctuated Equilibrium Policy-Making in Educational Organizations

نویسندگان [English]

  • S.Abbas Ebrahimi 1
  • Sara Abedi Kooshki 2

1 Semnan univercity

2 Semnan Univercity

چکیده [English]

The Punctuated-Equilibrium theory is originated from the evolution theory of a variety species. Creature’s evolution is a slow and timely process that has been going on for a long time. In a Punctuated-Equilibrium pattern, a radical change may occur initially in response to environmental conditions, and then, gradual changes occur in different parts of the organization for more adaptation and compatibility over time. Sometimes, incremental changes in the organization are not sufficient indeed, and the organization does not achieve its goals through these small changes. In this case, the organization feels the need for radical changes. Since the main objective of this research is to examine policy-making based on the Punctuated-Equilibrium model, the first step is to examine the basics, theoretical foundations, and how the Punctuated-Equilibrium emerges, and the scientists› ideas will be analyzed in this regard. Then, policy-makings based on the equilibrium model in educating organizations will be cited and their results will be examined. Ultimately, some limitations of Punctuated-Equilibrium research in organizational decisionmaking processes will be briefly mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy
  • Punctuated Equilibrium
  • Evolution