نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در انتخاب راهبرد اکتساب نوآوری

دوره 08، شماره 3، آذر 1397، صفحه 51-61

محمد مهدی سعیدیان؛ مهدی کیامهر؛ میثم شهبازی