نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
تحلیل کارکردی محیط کسب و کار با استفاده از مفاهیم قرآنی

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 101-116

سلمان آذری؛ رمضانعلی مروی؛ محمدعلی لسانی فشارکی