نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
مروری نظام مند بر عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین مالی فعالیت های کارآفرینی

دوره 10، شماره 3، آبان 1399، صفحه 55-75

امینه زیوری؛ محسن محمدی خیاره؛ رضا مظهری