نویسنده = �������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
تبیین رابطه فلسفی انسان و تکنولوژی با تاکید بر اخلاقیات

دوره 08، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 49-56

مهربان هادی پیکانی؛ مهدی نصراصفهانی