تولیدات فناورانه و علمی ایران و مقایسۀ آن با برخی از کشورهای منطقه و جهان در فاصلۀ سالهای 2006 تا 2015

نویسندگان

1 کارشناس/شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار دانشگاه شاهد

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل نسبت تولید مقاله به پروانۀ ثبت اختراع در سال های اخیر در ایران و مقایسۀ آن با سایر کشورهاست. در این مقاله از فنون کتاب سنجی استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را ایران و کشورهای پیشرو در تبدیل علم به ثروت و برخی از کشورهای رقیب منطقه تشکیل می دهند. کشور ایران، در سال های 2006 تا 2015، سهم تقریبی 1/4 درصد از تولید علم جهانی را به خود اختصاص داده است و در مقایسه با سایر کشورهای رقیب و پیشرو وضعیت مطلوبی نداشته است. از نظر نسبت تولید علم به پروانۀ ثبت اختراع نیز از همۀ کشورهای مذکور عقب تر بوده است. از این مطالعه نتیجه گیری می شود که میان تولید علم و کاربردی کردن آن در ایران خلأ عمیقی مشاهده می شود. رسیدن به وضعیت مطلوب در زمینۀ تبدیل علم به ثروت و افزایش پروانه های ثبت اختراعات، به منزلۀ عاملی مهم در تبدیل علم به ثروت، نیازمند برنامه ریزی صحیح و تشویق مخترعان به ثبت کارهای فناورانۀ خود در مجامع بین المللی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific and Technological Productions of Iran (2006-2015) with a Comparison to some other Countries

نویسندگان [English]

  • Ghasem Azadi Ahmadabadi 1
  • Hamzehali Nourmohammadi 2
1 Supreme Council of Cultural Revolution
چکیده [English]

Purpose: In recent years, identification, enhancement and provision of necessary requirements for production and use of science and technology, has attracted authorities’ attention. Considering the importance of science and technology monitoring, this research provides details for patent and article production in Iran compared to other countries. Methods: This research follows bibliometric approach in which data about patents during 2006-2015 has been extracted from US Patent database. Countries with a significant achievement in  converting knowledge to wealth were selected as the sample along with Iran and some Middle Eastern  countries. Findings: Iran in contrast has contributed a small deal in production of global science (1.4%) and  compared to other studied countries, the ratio of science production to patents is still inappropriate in this  country. Conclusion: There is a big gap between production of science and application of it in Iran. Achieving  an improved situation in converting science to wealth requires planning and encouraging innovators to register  their patents in foreign databases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science production
  • Patents
  • Scientometrics study
  • Iran
  • Scientific products
  • Ratio of science production to patents