نوع شناسی مسیر گذار به فناوری مالی پرداخت (پی‌تک) در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

فناوری پرداخت یا پی‌تک، از بزرگترین زیرشاخه‌های فین‌تک است و بر جابجایی پول درون مرزهای کشور متمرکز است. گذار از خدمات سنتی به خدمات نوآورانه پی‌تک مزایای فراوانی به همراه داشته اما به‌لحاظ برقراری روابط بین‌الملل، حفظ امنیت کاربران و همچنین محیطی که کسب و کارهای استارتاپی در آن فعالیت می‌کنند با چالش‌هایی مواجه است. هدف این پژوهش، نوع‌شناسی مسیر گذار به پی‌تک بر اساس آنچه تاکنون در حوزه پرداخت اتفاق افتاده است می‌باشد. پارادایم پژوهش تفسیری و روش تحقیق کیفی و مبتنی بر روایت‌پژوهی بوده و از چارچوب تحلیلی دیدگاه چندسطحی استفاده شده است. داده‌ها از طریق مطالعه آیین‌نامه-های بانک مرکزی و گزارش‌ها و مصاحبه‌های منتشر شده در رسانه‌های فین‌تکی از ابتدای 1389 تا پایان 1399 جمع‌آوری شده است. طی این دوره زمانی تعداد 829 گزارش بررسی شد که از میان آنها 130 گزارش مرتبط با بحث بودند و با مطالعه آن بازیگران و ارتباط آنها با یکدیگر و رفتارشان در مقابل تغییرات آیین‌نامه، قانون و خدمات نوین ارائه شده بررسی شد و بدین ترتیب همزیست یا رقابتی بودن روابط و همچنین سطح توسعه نوآوری‌ها و قدرت رقابت آن با رژیم تحلیل شد. نتایج نشان داد مسیر گذار از نوع جایگزینی است و به دلیل تدریجی بودن تغییرات از الگوی تناسب و تطابق پیروی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Typology of the Transition Path to Payment Technology (PayTech) in Iran

نویسندگان [English]

 • Mercedeh Pahlavanian 1
 • Meysam Shirkhodaie 2
 • Sepehr Ghazinoory 3
1 PhD Student, ,Management,, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran
2 Associate Prof., Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Professor, faculty of IT Management and Economics,Tarbiat Modares University, Iran
چکیده [English]

Payment technology or paytech is one of the largest sub-sectors of fintech and focuses on the movement of money within the country. the transition from traditional services to innovative services has many advantages, but in terms of establishing international relations, protecting users, and also the environment in which the startup business operates, the challenges exist. The purpose of this study is to know the typology of paytech transition path Based on what has happened so far in the field of payment. The research paradigm is interpretive and the research method is qualitative and based on narrative-research and the analytical framework of multilevel perspective is used. data has been collected from Central Bank Regulations and reports published in fintech media from the beginning of 1389 to the end of 1399. During this period, 829 reports were reviewed, of which 130 were related to the discussion, and by studying them, the actors and their relationship with each other and their behavior in the face of changes in regulations, laws, and the provision of new services were examined and the coexistence or competitiveness of the relationship, as well as the level of development of innivation and its competitiveness with the regime were analyzed. results show that the transition path is technological substitution and due to the gradual changes, it follows the pattern of Fit and Conform.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Socio-Technical Transition"
 • Payment Technology"
 • "
 • Pay Tech"
 • . "
 • Multi-Level Perspective (MLP)"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401
 • تاریخ دریافت: 21 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 27 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 16 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 16 فروردین 1401