سازمان بدون رئیس؛ شیوه‌ای نوین در طراحی سازمان‌ها در شرایط پیچیده

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در عصر حاضر، پیچیدگی و تغییرات محیطی به‌اندازه‌ای گسترده و پویا است که بسیاری از سازمان‌ها با استفاده از ساختارهای سلسله‌مراتبی سنتی قادر به انطباق و سازگاری با تغییرات نیستند. چنین شرایطی شرکت‌ها را مجبور می‌سازد به سمت ساختارهای تخت و انعطاف‌پذیر سوق پیدا کنند. هدف این مقاله شناسایی و معرفی شیوه‌ای نوین از سازماندهی در عصر پیچیده امروزی می‌باشد. جهت دستیابی به این هدف با بررسی ادبیات موضوع با استفاده از مطالعات کتابخانه و بررسی اسناد و مدارک و مقالات موجود در مجلات معتبر این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم. درنهایت با معرفی ساختار لَتیس به‌عنوان شیوه‌ای نوین در سازماندهی می‌توان با استفاده از تیم‌های کاری کوچک و توزیع قدرت در سازمان، موانع ناشی از بوروکراسی‌های سلسله‌مراتبی سنتی را کاهش داد و پاسخگویی، انعطاف‌پذیری، خلاقیت، نوآوری، کارایی و اثربخشی را در سازمان فراهم آورد. استفاده از چنین شیوه‌ی سازماندهی می‌تواند مزایایی ازجمله ارتباطات نامحدود و چندجانبه بین افراد، مسیرهای پیشرفت شغلی چندجهته، ظهور ایده‌های خلاقانه، تعادل میان زندگی و کار، افزایش روحیه و نشاط، انگیزه کاری و تعهد به اهداف را در سازمان به ارمغان آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The organization without the Boss; a new way to the design of organizations in complex situations

نویسندگان [English]

  • Vahid Noornejadvanoush 1
  • Mehdi Ebrahimi 2
1 Faculty Of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Faculty Of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the present age, the complexity and changes of the environment are so widespread and dynamic that many organizations are not able to adapt to changes using traditional hierarchical structures. Such conditions force companies to move towards flat and flexible structures. The purpose of this article is to identify and introduce new ways of organizing in today's complex age. To achieve this goal, we examined the literature by reviewing the literature using the library and examining the documents and articles in journals. Finally, by introducing the lattice structure as a new way of organizing, using small work teams and power distribution in the organization can reduce the barriers caused by traditional hierarchical bureaucracies and provide responsiveness, flexibility, creativity, innovation, efficiency and effectiveness in the organization. Using such a way of organizing can bring benefits such as Unlimited and multidirectional communication between people, Multidirectional career advancement path, the emergence of creative ideas, balance between life and work, increased morale and happiness, work motivation and commitment to goals in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Design
  • Modernism
  • Postmodernism
  • Bureaucracy
  • Lattice Structure
چالمِرز، آلن اف. (1394). چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی، ترجمۀ سعید زیباکلام، چاپ پانزدهم. تهران: انتشارات سمت.
خاشعی، وحید و هرندی، عطاءالله (1395). مدیریت سازمان‌ها در شرایط پیچیده، چاپ اول. تهران: انتشارات مبلغان.
سیدنقوی، میرعلی (1380). سازمان و مدیریت: از مدرنیسم تا پسامدرنیسم، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دورۀ 8، شمارۀ 29-30، 167-189.
محمدپور، احمد (1397). ضدِّ روش: زمینه‌های فلسفی و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی، ویراست دوم، چاپ اول. قم: انتشارات لوگوس.
مکولی، جان، دبرلی، ژوآنی، جانسون، فیل (1396). نظریۀ سازمان: نگاه‌ها و چالش‌ها، ترجمۀ حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی، جلد اول، چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
مقیمی، سید محمد (1394). مبانی سازمان و مدیریت، چاپ دوم. تهران: انتشارات راه‌دان.
ویت، باب دِ و مِیِر، رون (1396). استراتژی بازرگانی: مدیریت پارادوکس‌های استراتژی برای خلق مزیت رقابتی، ترجمۀ مهدی ابراهیمی و سعید عباس‌نژاد، چاپ اول. تهران: نشر مؤسسۀ کتاب مهربان نشر.
هچ، ماری جو (1389). تئوری سازمان: مدرن، نمادین ـ تفسیری، پست‌مدرن، ترجمۀ حسن دانایی‌فرد، چاپ اول. تهران: انتشارات مؤسسۀ کتاب مهربان نشر.
Avery, G. C. (2004). Understanding Leadership: Paradigms And Cases. SAGE Publications Ltd.
Benko, C and Anderson, M (2010). The Corporate Lattice: Achieving High Performance In The Changing World Of Work, United States: Harvard Business Review Press.
Benko, C., Anderson, M., and Vickberg, S. (2011). “The Corporate Lattice: A Strategic Response To The Changing World Of Work”. Deloitte Review, 8, pp. 91-107.
Burkus, D. (2011). “Building the Strong Organization: Exploring the Role of Organizational Design in Strengths-Based Leadership”. Journal of Strategic Leadership, 3(1), pp. 54-66.
Chalmers, A.F. (1982). What is this thing called science?: an assessment of the nature and stotus of scienee and its methods, Translated by Saeed Zibakalam, 2016, 15th edition. Tehran: SAMT Publication. {In Persian}
Daft, R. L. (2010). Organization Theory And Design, 10th Edition. South-Western: Cengage Learning.
Grant, R. M. (2016). Contemporary Strategy Analysis, Text and Cases, 9th Edition. Wiley publication.
Grønning, T. (2016). Working Without a Boss: Lattice Organization With Direct Person-to-Person Communication at W. L. Gore & Associates, Inc. SAGE Publications: SAGE Business Cases Originals. Available in: http://dx.doi.org/10.4135/9781473947542
Hamel, G. (2012). What Matters Now: How to Win in a World of Relentless Change, Ferocious Competition, and Unstoppable Innovation, 1 Edition. Jossey-Bass Publication.
Hamel, G., and Breen, B. (2007). The Future of Management, 1st Edition. Harvard Business Review Press.
Hatch, M.J (1997), Organization theory: modern, symbolic, and postmodern perspectives, Translated by Hassan Danaeifard, 2010, 1st Edition. Tehran: Mehraban Book Publishing. {In Persian}
Hitt, M.A., Ireland, R.D., and Hoskisson, R.E. (2016). Strategic Management: Competitiveness & Globalization, Concepts And Cases, 12th Edition. Cengage Learning Publication.
Karthikeyan, C. (2017). “An Exploratory Study on Possibilities of Lattice Leadership In Indian Situation : A Leader Psychology Perspective”. International Journal of Research in Social Sciences,7(4), pp. 448-467.
Khashei, V., and Harandi, A. (2017). Managing Organizations in Complex situations. 1st Edition, Tehran: moballeghan publishing. {In Persian}
Lawler, E. E., Worley, C. G., & Creelman, D. (2011). Management reset: organizing for sustainable effectiveness, 1st Edition. Jossey-Bass Publication.
Loncar, D. (2005). “Postmodern Organization and New Forms of Organizational Control”. Ekonomski Anali, 50(165), pp. 105-120.
Manz, C. C., Shipper, F., and Stewart, G. L. (2009). “Everyone a Team Leader”. Organizational dynamics3(38), pp. 239-244.‏
Mohammadpour, A. (2019). Counter-Method: The Philosophical Underpinnings and practical procedures of Qualitative methodology, Second Edition. Qom: Logos Publications. {In Persian}
McAuley, J., Duberley, J., and Johnson, Ph. (2007). Organization theory: challenges and perspectives, Translated by Hassan Danaeifard and Hossein Kazemi, 2018, first volume, Second Edition. Tehran: Imam Sadiq University Publications. {In Persian}
Moghimi, S.M (2016). Fundamentals of organization management, Second Edition. Tehran: Rahdan Publications. {In Persian}
Morgan, D. (2007). Paradigms Lost and Pragmatism Regained: Methodological Implications of Combining Qualitative and Quantitative Methods. In, Journal of Mixed Methods Research, 1; 48.
Neuman, L. (2006). Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches. Third Edition. London: Allyn and Bacon.
Sawyer, K. (2017). Group Genius: The Creative Power of Collaboration, second Edition. Basic Books Publication.
Seyed Naghavi, M. A. (2002). “Organization and management: from modernism to postmodernism”. Management Studies in Development and Evolution, 8 (29-30), pp. 167-189. {In Persian}
Shipper, F., and Manz, Ch. C. (1992). “Employee Se&Management Without Formally Designated Teams: An Alternative Road To Empowerment”. Organizational Dynamics, 20(3), pp. 48-61.W. L. Gore & Associates Corporate (2019). The Gore Story. Available in: https://www.gore.com/about/the-gore-story
Witt, B. D. and Meyer, R (2014). Strategy synthesis: managing strategy paradoxes to create competitive advantage, Translated by Mehdi Ebrahimi and Saeed Abbasnejad, 2018, First Edition. Tehran: Mehraban Publishing. {In Persian}