خط مشی ها، الگو ها و اصول مدیریت مدارس موفق(مروری بر یافته های پروژه بین المللی ISSPP)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان

2 دانشیار دانشکده مدیریت ، دانشگاه خوارزمی تهران

3 استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

چکیده

نرخ بالای ترک تحصیل، نمرات پایین آزمون‏ها و افزایش اختلالات اجتماعی در مدارس، شاخص‏های برجسته‏ای هستند که نشان می‏دهند آموزش‏وپرورش باید برمبنای این شاخص‏ها تغییر کند و مدیریت باید به‏منزلۀ راه‏حلی برای این مشکلات به‏کار گرفته شود. در این مقاله، ادبیات مدیریت مدارس موفق بررسی می‏شود. درواقع، تمرکز اصلی این مقاله بر ادبیات بین‏المللی مدارس موفق، به‏ویژه، یافته‏های طرح ISSPP است. هدف اصلی بررسی و خلاصه‏کردن اصلی‏ترین یافته‏هایی است که از مطالعۀ تجربی در زمینۀ مدیریت مدارس موفق به‏دست آمده است. برخی از این یافته‏ها بر آن دسته از ویژگی‏های مدیران مدارس موفق تأکید دارد که باعث افزایش میزان اشتراک‏ این ویژگی‏ها بین مدیران مدارس موفق شده است. این یافته‏ها در قالب چند اصل مهم ‏دسته‏بندی شده‏اند که همۀ آن‏ها را شواهد تجربی بسیار محکمی ‏پشتیبانی می‏کند. با بررسی مقالات مربوط به ویژگی‏های مدیران موفق، مشخص شد دو اصل اول (مدیریت مدرسه دومین عامل تأثیرگذار در یادگیری دانش‏آموزان است و تقریباً همۀ مدیران مدارس موفق از همان شیوه‏های رهبری پایه استفاده می‏کنند) بیشترین شواهد را به خود اختصاص داده‏اند. نتایج مطالعات مروری نشان می‏دهد که ما نیاز داریم ویژگی‏های مدیران مدارس موفق در کشورمان و روش آن‏ها برای رسیدن به موفقیت‏ها و پیشرفت‌های تحصیلی دانش‏ آموزان را بازتعریف کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Successful School Management Policies, Patterns and Principles (Overview of ISSPP International Project Findings)

نویسندگان [English]

  • Sara Abedi Kooshki 1
  • hassanReza Zeinabadi 2
1 Semnan UnivercityPhD student in Educational Management, Semnan University
2 Associate Professor, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran
چکیده [English]

High drop-out rates, low test scores, and rising social disruptions in schools are prominent indicators that education should change based on that, and management should be considered as a solution to problems. This article reviews the successful school management literature. In fact, the main focus is on the international literature of successful schools, especially the findings of the ISSPP project. The main purpose is to review and summarize the main findings of the empirical study of successful school management. Some of these findings highlight characteristics of successful school principals that often increase their degree of homogeneity. These findings are categorized into several important principles, all of which are supported by very strong empirical evidence. The first two cases have the most evidence. The results of review studies suggest that we may need to correct and redefine today's school principals and what they are doing to achieve students' academic success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Successful Principal
  • Successful School
  • ISSPP
منابع
حسینیان، بنت‏الهدی سادات، نیلی، محمدرضا و شریفیان، فریدون (1399). «بررسی تطبیقی ابعاد برنامه‏ های توسعۀ حرفه‏ای معلمان ابتدایی در ایران و کشورهای منتخب». فصلنامۀ پژوهش در نظام‏های آموزشی، 14(49)، ص 73-90.
سپیدنامه، ب، مؤمنی، ح و سلیمان نژاد، م (1395). «شناسایی دلایل ترک تحصیل دانش‌آموزان مقطع ابتدایی منطقۀ آموزش‌و‌پرورش موسیان (نواحی روستایی)». توسعۀ محلی روستایی - شهری (توسعه روستایی)، 1(8), 167-198.
سلیمانی، الهام سادات، امین بیدختی، علی‏اکبر، نجفی، محمود و کرمی، مرتضی (1398). «تدوین الگوی شکل‏گیری انتقال یادگیری به محیط کار در برنامه‏های توسعۀ منابع انسانی». فصلنامۀ پژوهش در نظام‏های آموزشی، 13(44)، ص 37-51.
علاقه‏بند، علی (1389). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: نشر روان.
مرد، س. م، زین‌آبادی، ح. ر و آراسته، ح. ر (1396). «نشانگرهای یک رهبر آموزشی موفق؛ یافته‌های یک مطالعۀ پدیدارشناسانه». فصلنامۀ علمی پژوهشی مدیریت مدرسه، 5(2)، ص 128-109.
ممتاز نیوز (1394). «ترک تحصیل دانش‌آموزان، مسئله‌ای دردآور». دسترسی در: https://www.momtaznews.com
Begley, P. and Johansson, O. ( 2003). The ethical dimensions of school leadership. Dordrecht: Kluwer
Caldwell, B. J. (2014). “Forward” in Leading Schools Successfully: Stories from the field by Day, C. and Gurr, D. (Eds.). Routledge, London, pp. xxi‏-xxii.
Chrisman, V. (2005). How schools sustain success. Educational Leadership. 62)5(, pp. 16-20.
Coleman, J.S., Campbell, E.Q., Hobson, C.J., McPartland, F., Mood, A.M., Weinfeld, G.D., and York. R.L. (1966). Equality of Educational Opportunity. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
Davies B. ( 2015). Developing Sustainable Leadership. London: Paul Chapman Educational Publishing.
Day, C. and Gurr, D. (2014). Leading Schools Successfully: Stories from the field. London: Routledge.
Day, C., Harris, A., Hadfield, M., Tolley, H. and Beresford, J. (2000). Leading Schools in Times of Change. Open University Press, Buckingham.
Day, C., P. Sammons, G. Stobart, A. Kington, and Q. Gu. (2007). Teachers matter: Variations in work, lives and effectiveness. Milton Keynes: Open University Press.
DeMatthews, D. E. (2015). “Clearing a path for inclusion: distributing leadership in a high performing elementary school”. Journal of School Leadership, 25(2), pp. 1000-1038.
Doherty, B., Haugh, H. and Lyon, F. (2014). “Social enterprises as hybrid organizations: A review and research agenda”. International Journal of Management Reviews, 16, pp. 417-436.
Drysdale L, Swann R, Doherty J, Ford P, Goode H.(2003). “The International Successful School Principalship Project (ISSPP): Comparison across country case studies”. New Waves of Leadership Sydney. 5(2), 36-50.
Drysdale, L., Bennett, J., Murakami, E. T., Johansson, O. and Gurr, D. (2014). “Heroic leadership in Australia, Sweden, and the United States”. International Journal of Educational Management, 28(7), pp. 785-797.
Dukem, D. (1987). “Turnaround principal: High-stakes leadership”. Principal 84(1), pp. 13-23.
Ebrahimi, S. and Abedi Kooshki, S. (2017). Punctuated Equilibrium Policy-Making in Educational Organizations. Science and Technology Policy Letters, 07(2), 75-82.
Firestone, W., and Riehl, c. (2017). A new agenda for research in educational leadership. New York: Teachers College Press.
Good H. ( 2017). A study of successful principal leadership: Moving from success to sustainability. Doctoral dissertation.
Gurr, D. (2015). “A Model of Successful School Leadership from the International Successful School Principalship Project”. Societies, 5(1), pp. 136‏-150.
Hairon, s. and Goh, w. p. (2014). “Pursuing the Elusive Construct of Distributed Leadership: Is the Search Over?”. Educational Management Administration and Leadership, 43(5), pp. 137-155.
Hallinger, P. and Heck, R. (1998), “Exploring the principal’s contribution to school effectiveness: 1980-1995”, School Effectiveness and School Improvement, 9(2), pp. 91-157.
Hallinger, P. and Lee, M. (2014). “Mapping instructional leadership in Thailand: Has education reform impacted principal practice?” Educational Management Administration & Leadership, 42(1), pp. 6-29.
Harris, A. (2009). Distributed leadership different perspectives. Guildford, UK: Springer London, Limited.
Jacobson, S., Johnson, L., Giles, C. and Ylimaki, R. (2005). “Successful leadership in US schools: enabling principals, enabling schools”. Journal of Educational Administration, 43(6), pp. 607-618.
Joel, R. M. and Donald, H. (2017). “Urban high school principals’ promotion of college-and-career readiness”. Journal of Educational Administration, 55(6), pp. 606-623.
Karlsson J. (2002). The role of dem ocratic governing bodies in South African schools Comparative Education, 38, pp. 327-336
Kraft, M. A. and Gilmour, A. F. (2016). “Can principals promote teacher development as evaluators? A case study of principals’ views and experiences”. Educational Administration Quarterly, 52(5), pp. 711-753.
Leithwood, K. (2005). “Understanding successful school leadership: progress on a broken front”, Journal of Educational Administration, 43(6), pp. 619-629.
Leithwood, K. and Jantzi, D. (2005). “A review of transformational school literature research 1996-2005”. Leadership and Policy in Schools, 4(3), pp. 177-199.
Leithwood, K., Day, C., Sammons, P., Harris, A. and Hopkins, D. (2008). “Seven Strong Claims about Successful School Leadership”. School leadership and management, 28(1), pp. 27-42.
MacBeth, A., and Gumley, A. (2012). “Exploring compassion: a metaanalysis of the association between self-compassion and psychopathology”. Clinical Psychology Review, 32(6). pp. 545-552
Marzano, R.J., T. Waters, and B.A. McNulty. (2005). School leadership that works: From research to results. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development
Mulford, B. and Johns, S. (2004), cSuccessful school principalship”, Leading and Managing, 10(1), pp. 45-76.
Nathern., O., Bruce., B.(2017) "Sustaining school improvement in a high-need school:Longitudinal analysis of Robbins Elementary School (USA) from 1993 to 2015", Journal of Educational Administration, 55(3), pp. 297-315.
Patton, M. Q. (2015). Qualitative Research and Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice. Sage, Thousand Oaks, CA.
Raihani, R. (2006). “An Indonesian model of successful school leadership”. Journal of Educational Administration, 46(4), pp. 481-496.
Ross, J.A. and Glaze, A. (2009). Creating turnaround schools: The effects of project reach on students, teachers, principals and support staff. Final Report to the Ontario Principals’ Council. Toronto: Ontario Principals’ Council.
Scherenz, j. and Busker, J.J. (1997). “Highly successful and loving, public elementary schools populated mainly by low-SES children of color: Core beliefs and cultural characteristics”. Urban Education, 33(4), pp. 451-491.
Spillane, J.P. )2006(. Distributed leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
Tubin, D. (2015). “School Success as a Process of Structuration”. Educational Administration Quarterly, 51(4), pp. 640-674.
Walker, A. and Hallinger, P. (2015). “A synthesis of reviews of research on principal leadership in East Asia”. Journal of Educational Administration, 53(4), pp. 554-570.
Ylimaki.R, Jacobson.J, (2014),"School leadership practice and preparation". Journal of Educational Administration, 51(1), pp. 6 – 23.
Zaccaro, S.J., C. Kemp, and P. Bader. )2004(. Leader traits and attributes. In The Nature of Leadership I, eds J. Antonakis, A.T. Cianciolo, and R.J. Sternberg. Thousand Oaks: Sage Publications.