نوع مقاله: مقاله مروری

نویسنده

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

آموزش و تحصیل حق یا امتیازی است که در دسترس کودکان و نوجوانان قرار می‌گیرد تا نتایج آن در بهبود کلی حقوق آنان مؤثر واقع شود. تنها با آموزش است که کودکان به جهان خارج از فرهنگ فقر دسترسی داشته و از طریق فراگیری علوم و مهارت‌ها، ارزش‌های معنوی را دریافته و به‌سوی زندگی توأم با خوشبختی هدایت می‌شوند. هدف مقاله حاضر، شناسایی این حق کودکان و نوجوانان در راهبرد اسناد بین‌المللی و مقررات ایران است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است. ازجمله حق‌های ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ بشری موردتوجه سیاست‌گذاران، آموزش و تحصیل کودکان و نوجوانان است تا به‌واسطه بهره‌مندی از این حق، از ﺣﻴﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ بازپذیر شده و با پذیرش تکالیف خود بتوانند در رشد و توسعه‌ جوامع ملی و بین‌المللی، به‌عنوان شهروند مؤثر به شمار آیند. حق آموزش و تحصیل کودکان و نوجوانان، در کنوانسیون یونسکو بر ضد تبعیض در آموزش و کنفرانس جهانی در زمینه‌ آموزش برای همگان مورد شنایی قرارگرفته است، لیکن در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، با راهبردهای ناقصی تضمین‌شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Strategy for Children and Teenagers in Educational Policy Making

نویسنده [English]

  • Jamal Beigi

Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Maragheh Branch, Iran

چکیده [English]

Education and Learning is a right available to children and teenagers to have a good realization at their rights. By education children can go beyond the poverty culture and by acquiring skills could get the spiritual values, have a fortunate life. The purpose of this paper is identifying of this right of children and teenagers in the strategy of international documents and regulations of Iran. The current paper is using description-analytic method as well as digital-library sources. One of the fundamental human rights of policy makers, education and learning of children and teenagers, so that by exercising this right, they can re-enacted socially and accept responsibilities, be effective citizens in the development of national and international societies. Educational rights of children and teenagers, in Convention against Discrimination in Education and World Conference on Education for All has been identified. But in the Feasibilities of Education & Supporting Law of Children and Teenagers and Act for the Protection of Children & Teenagers, is guaranteed by incomplete strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Strategy
  • Child
  • Teenager
  • Educational Policy Making