نوع مقاله: مقاله مروری

نویسنده

زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و اقتصاد - گروه کارآفرینی

چکیده

مفهوم فرصت را می‌توان یکی از محوری‌ترین مباحث کارآفرینی و گاه حتی محوری‌ترین آن‌ها برشمرد. در عین حال، فرصت یکی از مجادله‌برانگیزترین مفاهیم در قلمرو ادبیات کارآفرینی است، به‌گونه‌ای که پیش‌فرض‌های حاکم بر کارکرد شناسائی فرصت‌های کارآفرینانه و همچنین ماهیت و ویژگی‌های این پدیده، مواجه با رهیافت‌ها و دیدگاه‌های مختلف و گاه حتی متناقض‌گونه است. در چنین شرایطی، راهکارها و روش‌های متفاوتی نیز به منظور بهره‌برداری از آن‌ها در کارکردهای کارآفرینانه، مطلوب است. در مقاله حاضر، ضمن اشاره به تعاریف و نقش محوری مفهوم فرصت در متون علمی حوزه مطالعاتی- پژوهشی کارآفرینی، به بررسی دیدگاه‌های اندیشمندان برجسته حوزه‌های اقتصاد و کارآفرینی در این خصوص، اهتمام شده است. در رویکرد عرضه و تقاضای اقتصادی، بر مبنای پیش‌فرض‌های فلسفی و چارچوب ابزار- هدف، الگوهای تخصیص، کشف و خلق، سه الگوی اصلی در کارکرد شناسائی فرصت‌های کارآفرینانه را تشکیل می‌دهند. همچنین، فرصت‌های شومپیتری و کرزنری، دو دیدگاه اصلی و متمایز پیرامون فرصت‌های کارآفرینانه هستند که دو جریان اصلی از مطالعات و پژوهش‌های فرصت‌های کارآفرینانه را توسعه داده‌اند. این دو دیدگاه، در تقابل با یکدیگر از ابعاد مختلف الگوها، رویکردها، ماهیت و الزامات فازهای بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه و خلق ارزش، قابل بررسی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Entrepreneurial Opportunities: Models and Approaches, Assumptions and Viewpoints

نویسنده [English]

  • Mehdi Zivdar

Department of Entrepreneurship, University of Sistan and Baluchestan

چکیده [English]

The concept of opportunity can be considered as one of the most central and sometimes even the most central issues of entrepreneurship. At the same time, opportunity is one of the most controversial concepts in the entrepreneurship literature, as the assumptions underlying the function of identifying entrepreneurial opportunities and also the nature and characteristics of this phenomenon confront with different approaches and sometimes even paradoxical approaches. In this situation, different approaches and methods for exploiting them in entrepreneurial tasks are also desirable. While referring to the definitions and the central role of the concept of opportunity in the scientific literature of the Entrepreneurship, the present article has attempted to study the viewpoints of prominent researchers of economics and entrepreneurship fields. In the economic supply and demand approach, based on philosophical assumptions and the Means-Ends framework, models of allocation, discovery and creation are the three main patterns in the identification of entrepreneurial opportunities task. Furthermore, Schumpeterian and Kirznerian Opportunities are the two main and distinct perspectives on entrepreneurial opportunities that have developed two main streams of entrepreneurial opportunity studies and research. These two perspectives, in contrast to each other, can be examined from different dimensions of models, approaches, nature and requirements of the phases of entrepreneurial opportunities exploitation and value creation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurial Opportunity
  • Allocation
  • Discovery
  • Creation