نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری

چکیده

نظام مالکیت فکری عبارت است از مجموعه نهادها و قوانینی که در طراحی، به‌کارگیری و اجرای مالکیت فکری در اقتصاد ملی دخیل هستند. نظام مالکیت فکری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خرده ‌نظام‌های نظام ملی نوآوری، به‌طور بالقوه ابزار قدرتمندی برای سیاست‌های نوآوری در همه کشورها با هر سطحی از توسعه به شمار می‌آید. با این‌حال، به‌دلیل تفاوت در ماهیت و عملکرد نظام ملی نوآوری در کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه‌یافته، نظام مالکیت فکری نیز باید از تناسب لازم با سطح توسعه و ظرفیت نوآوری در این کشورها برخوردار باشد. در این تحقیق پس از بررسی تاریخی شکل‌گیری نظام مالکیت فکری در ایران و تشریح مؤلفه‌های نظام فعلی، با استفاده از روش SWOT قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای نظام مالکیت فکری در ایران تحلیل شد. در پایان نیز توصیه‌های سیاستی برای تطابق هرچه بیشتر نظام مالکیت فکری با نظام ملی نوآوری در ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Policy Recommendations for Promoting Intellectual Property System in Iran

نویسنده [English]

  • Javad Mashayekh

Research fellow at technology studies institute

چکیده [English]

Intellectual property system (IPS) can be defined as the set of institutions and rules involved in the design, implementation, and enforcement of intellectual property in a national economy. Intellectual property system as a main subsystem of the national innovation system potentially is a powerful tool for innovation policies in every country with different developmental level. However, due to differences in the nature and function of the national innovation system in developing countries vs. developed countries, intellectual property system must be proportionate to the developmental level and innovation capacities in these countries. In this paper, after reviewing the history of the evolution of intellectual property system in Iran and describing its main components, SWOT method has been used to analyze strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the current intellectual property system. Finally, policy suggestions for further conformity between the intellectual property system and the national innovation system in Iran are presented and discussed in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Property System
  • National Innovation System
  • Developing Countries
  • SWOT