نوع مقاله: مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی یعنی سرمایه ساختاری، شناختی و ارتباطی بر نوآوری تیمی از طریق اشتراک‌گذاری دانش در شرکت هلدینگ توکا فولاد می پردازد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی می باشد که به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرسنل شرکت هلدینگ توکا فولاد در شهر اصفهان به تعداد 400 نفر می باشد که نمونه مورد بررسی بر اساس جدول مورگان، 196 نفر برآورد گردید. این نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس انتخاب گردید که از این تعداد، 192 نفر، به پرسش نامه پاسخ کامل داده بودند. برای گردآوری داده ها در این تحقیق از پرسشنامه با طیف لیکرت استفاده شد، که روایی آن به تایید کارشناسان رسید و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ به میزان 769/0 مورد تایید قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از طریق تحلیل داده ها به روش مدل سازی معادلات ساختاری، مشخص گردید که ابعاد سرمایه اجتماعی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم و از طریق به اشتراک گذاری دانش، بر نوآوری تیمی کارکنان شرکت هلدینگ توکا فولاد، تاثیر مثبت و معنی داری داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the effect of social capital on team innovation with the role of knowledge sharing case study (TUKA HOLDING COMPANY)

نویسندگان [English]

  • Maryam Sayadi 1
  • Seyyed Mohammad Reza Mir Ahmadi 2

1 Mobarakeh Azad University

2 Mobarakeh Azad University

چکیده [English]

The present study investigates the impact of structural, cognitive and communication social capital on team innovation through knowledge sharing, in Tuka Steel holding company. This research belongs to descriptive-correlational researches and conducted by survey method. The statistical population of the study consisted of 400 employees of Tuka Steel holding company in Isfahan. The sample was 196 people based on Morgan's table. This sample was selected through simple random sampling method. 192 respondents completed the questionnaire. Validity of questionnaire was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha of 0.769. Based on the results obtained by analyzing the data by structural equation modeling, it was determined that the dimensions of social capital, both indirectly and indirectly, through knowledge sharing, had a positive and significant impact on the innovation of the employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dimensions of Social Capital (Structural
  • Cognitive
  • and Communication)
  • Knowledge sharing
  • Team Innovation