نوع مقاله: مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، اصفهان

2 استادیار، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، اصفهان

چکیده

امروز سازمان ها برای بقا و تداوم حیاتشان به نوآوری و کار تیمی نیازمندند و یکی از پیش نیازهای نوآوری، توجه کردن به سرمایۀ اجتماعی و نیروی انسانی در سازمان است. ازاین رو پژوهش حاضر، تأثیر ابعاد سرمایۀ اجتماعی، یعنی سرمایۀ ساختاری، شناختی و ارتباطی را در نوآوری تیمی از راه به اشتراک گذاری دانش در شرکت «هلدینگ توکا فولاد » بررسی می کند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - همبستگی است و به شیوۀ پیمایشی انجام شده است. جامعۀ آماریِ پژوهش شامل کلیۀ پرسنل شرکت هلدینگ توکا فولاد در شهر اصفهان به تعداد 400 نفر است که نمونه های بررسی شده براساس جدول مورگان، 196 نفر برآورد شد. این نمونه به روش نمونه گیری تصادفی سادۀ در دسترس انتخاب شد. از این تعداد، 192 نفر به پرسش نامه پاسخ کامل دادند. برای گردآوری داده ها در این تحقیق از پرسشنامه با طیف لیکرت استفاده شد که روایی آن به تأیید کارشناسان رسید و پایایی آن نیز براساس آلفای کرونباخ به میزان 0/769 تأیید شد. براساس نتایج به دست آمده با تحلیل داده ها به روش مدل سازی معادلات ساختاری، مشخص شد که ابعاد سرمایۀ اجتماعی، هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم و با اشتراک گذاری دانش، در نوآوری تیمی کارکنان شرکت هلدینگ توکا فولاد تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Social Capital on Team Innovation with the Mediating Role of Knowledge Sharing (Case Study: Isfahan Tuka Steel Co.)

نویسندگان [English]

  • Maryam Sayadi 1
  • Seyyed Mohammad Reza Mir Ahmadi 2

1 MSc. Student, Mobarakeh Azad University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Mobarakeh Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Today’s organizations need innovation and teamwork for survival and one of the pre-requisites for innovation is the attention to social capital and human resources in the organization. Therefore, the present study investigates the impact of structural, cognitive and communication social capital on team innovation through knowledge sharing, in Tuka Steel holding company. This research belongs to descriptive-correlational researches and conducted by survey method. The statistical population of the study consisted of 400 employees of Tuka Steel holding company in Isfahan. The sample was 196 people based on Morgan’s table. This sample was selected through simple random sampling method. 192 respondents completed the questionnaire. Validity of questionnaire was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach’s alpha of 0.769. Based on the results obtained by analyzing the data by structural equation modeling, it was determined that the dimensions of social capital, both indirectly and indirectly, through knowledge sharing, had a positive and significant impact on the innovation of the employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Team Innovation
  • Knowledge sharing
  • Cognitive Social Capital
  • Structural Social Capital
  • Communicative Social Capital