مهمترین کاربردهای اینترنت اشیا در نظام اداری یزد

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی قابلیت های کاربرد اینترنت اشیا به منزلۀ یکی از نمادهای فناوریِ ارتباطیِ پیشرفته در گسترۀ نظام اداری یزد است؛ بنابراین، ابتدا با مرور مبانی نظری تحقیق، مهمترین کاربردهای اینترنت اشیا استخراج و سپس، با تشکیل پنل دلفی شامل پانزده خبره و دو دور اجرای فن دلفی، در مورد این کاربردها اجماع حاصل شد. تعداد 36 قابلیت کاربرد به دست آمده مبنای تهیۀ پرسش نامه قرار گرفت. پرسش نامۀ طرح شده بین جامعۀ آماری تحقیق توزیع شد که شامل کلیۀ مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه های اجرایی استان یزد است. به علت کوچک بودن جامعه، نمونه گیری انجام نشد. داده ها با نرم افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از استخراج نُه کاربرد اصلی برای اینترنت اشیا در نظام اداری استان یزد است، شامل بهبودبخشی به فرایندها و هوشمندسازی آن ها، ارتقادهی به کیفیت زندگی کاری، بهبودبخشی به نظارت، صرفه جویی در انرژی و هزینه، کاهش دادن فساد اداری، ارتقادهی به کیفیت خدمات، بهبودبخشی به نظام اطلاعات منابع سازمانی، افزودن به دقت در خدمت رسانی و نهایتاً ارتقادهی به بهره وری. این نُه عامل درمجموع 70/257 درصد از تغییرپذیری متغیر اینترنت اشیا را تبیین می کنند. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که کاربرد بهبودبخشی به فرایندها و هوشمندسازی آن ها بیشترین اهمیت را در میان عوامل دارد.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1397.08.3.7.8

عنوان مقاله [English]

The Most Important Applications of Internet of Things in Yazd Administrative System

نویسندگان [English]

  • Hamideh Shekari 1
  • Kazem Darand 2
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 M.S. in Public Administration, Payame Noor University
چکیده [English]

The purpose of this study is investigating the capabilities of Internet of Things usage in administrative system of Yazd province. This research is an applied and descriptive study. In this research, by studying literature, IOT 's applications were identified in the administrative system. Then using Delphi panel including 15 experts, a consensus was reached on 36 applications. These applications were the basis of the questionnaire. The statistical population of the research was all experts of ICT in Yazd province including 120 experts. We sent questionnaires to all the members. Data analysis was done using SPSS 20 software. Nine factors were extracted from exploratory factor analysis, namely: improving and making processes smart, improving the quality of working life, improving supervision, saving energy and costs, reducing corruption, improving the quality of services provided, improving the enterprise resources information system, increasing the accuracy of services and improving productivity. These nine factors account for a total of 70.257% of variance of the IOT. The results of Friedman test showed that among nine factors, the factor of improving and making processes smart is the most important factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of things
  • exploratory factor analysis
  • Delphi Technique
  • Yazd