بررسی قابلیت‌ زیست ژنی در توضیح حیات علمی و دلالت‌های سیاستگذارانه آن

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکدۀ زنان، دکتری نانوبیوتکنولوژی، دانشگاه الزهراء

2 دستیار پژوهشی پژوهشکدۀ زنان، دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه الزهراء.

چکیده

مطالعات میان رشته ای از حوزه های درحال پیشرفت در عرصۀ فعالیت های علمی دنیاست. در مقالۀ پیش رو، با بهره گیری از مزیت های چنین مطالعاتی، شناسایی ظرفیت توضیح دهندگی و دلالت های سیاست گذارانۀ ایده های فرهنگی در حوزۀ علم ژنتیک را مد نظر قرار گرفته است. بدین منظور، نظریۀ «مم» و قابلیت های بدیع آن در توضیح حیات علمی بررسی شده است. برای تحقق این هدف، نخست به تحلیل مفهومی نظریۀ مم برای فهم چیستی آن پرداخته می شود. سپس با مقایسۀ این نظریه با دو نظریۀ دیگر مطرح در عرصۀ جامعه شناسی علم - نظریۀ اجتماعات گفتمانی رابرت ووثنو و نظریۀ زنجیره های تعامل رندال کالینز- قابلیت های نظریۀ مم در تلفیق با محتوای این دو نظریه استنتاج خواهد شد. در پایان نیز پیشنهادهایی برای سیاست گذاران عرصۀ علم و فرهنگ ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1397.08.1.3.0

عنوان مقاله [English]

Investigating The Biogenesis Potential in Explaining The Scientific Life and Its Policy Implications

نویسندگان [English]

  • Reihaneh Ramezani 1
  • Sedigheh Ramezani 2
1 Assistant Professor, PhD Nanobiotechnology, Women Research Center, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Women Research Center, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Interdisciplinary studies are one of the emerging areas in the field of scientific activities in the world. The present  article aims to exploit the advantages of such studies, to identify the explanatory capacity and policy implications of cultural ideas in the field of genetic science. In this regard, the study of the theory of Meme and its exquisite capabilities in explaining the scientific life will be examined. In order to realize this goal, First the conceptual analysis the theory of Meme introduced to understand this concept.Then,this theory will be compare with two other theories in the field of sociology of science -the theory of discourse communities Robert Wuthnow and interaction chains theory of  andall Collins,to take the possibilities of the theory of Meme in combination with the content of these two theories  will be derived .Finally, there are suggestions for policy makers in the field of science and culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biogenesis
  • Scientific Life
  • Meme
  • Science Policy