تبیین علل تمایل نداشتن به استفاده از پتنت برای حفاظت از دارایی‌های فکری در حوزه بالادستی صنعت نفت

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

استادیار گروه توسعۀ کسب و کار، دپارتمان مدیریت فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

شرکت های نوآور، در حوزۀ بالادستی صنعت نفت، تمایلی ندارند از ثبت کردن (پتنت) برای محافظت از دستاوردهای فناورانۀ خود و تصاحب منافع اقتصادی آن ها استفاده کنند. احتمالاً، این بی میلی به ویژگی ها و میزان اثربخشی پتنت برای حفاظت از فناوری، با توجه به تفاوت های موجود در حوزۀ بالادستی صنعت نفت و سایر صنایع، مرتبط است. البته، میزان این بی میلی، در میان تصمیم گیران مختلف این حوزه، متفاوت است. براین اساس، در این مقاله، تأثیر پتنت در حفاظت از دستاوردهای فکری در حوزۀ بالادستی صنعت نفت و میزان اهمیت آن بررسی شده و علل تمایل نداشتن تصمیم گیران این حوزه به استفاده از پتنت مطرح شده است. در پایان، به ضرورت بازنگری در این رویۀ غالب، با هدف سرعت بخشیدن به روند پیشرفت در این صنعت، پرداخته شده است. درمجموع، هزینه های بسیار بالای توسعه و اثبات و تجاری سازی فناوری، در کنار منافع عظیم بهره برداری از فناوری و ویژگی تقلیدپذیری مفرط در این صنعت، موجب شده است نظام پتنت ابزار حفاظتی ناکارامدی تلقی شود.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1397.08.1.7.4

عنوان مقاله [English]

Explaining The Reasons for The Unwillingness to Use Patents to protect Intellectual Property in The Upstream Oil Industry

نویسنده [English]

  • Reza Bandarian
Commercialization and Business Development Department, Technology Management Division, Research Institute or Petroleum Industr
چکیده [English]

In the upstream oil industry, innovative companies are reluctant to protect their technological achievements through patents in order to seizure their economic rents. This unwillingness of the upstream oil industry’s players to protect their technological innovations by patent that can relate to the characteristics and effectiveness extent of patents for protecting technology, due to differences in the upstream oil industry with other industries. Of course, this unwillingness is different among the various players in the upstream oil industry. Based on this, the paper examines the role of patents in protecting intellectual property in the upstream oil industry and its effectiveness. Next, the  reasons for the unwillingness of players in the upstream oil industry to protect their technology through patents are  described. Finally, the necessity of revising this routine to protect the intellectual property of the upstream oil industry in order to accelerate the evolution of this industry will be discussed. In sum, the high cost of developing,  demonstrating and commercializing technology, along with the high benefits of technology utilization, and the high  immitability inherent in this industry, have led the patent system to be seen as an inefficient protective tool. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Upstream Oil Industry
  • Protection of Intellectual Property
  • Trade Secret
  • Patent