نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مفهوم شناخت، در یک تعریف کلی، مجموعه ای از باورها و ادراکات افراد برای معنابخشی به محیط پیرامون آن هاست. ساختارهای ذهنی و ابعاد شناختی مدیران در سازمان عاملی بسیار اثرگذار در فرایند تغییرات استراتژیک است. در این مقاله تلاش شده تا با مرور پیشینۀ پژوهشی در دسترس و معرفی مفهوم «شناخت استراتژیک و ابعاد و آثار آن» نقش این دسته از قابلیت های پویای مدیریتی در برنامه ریزی استراتژیک تبیین شود. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت دسترسی به این ابعاد شناختی، روش نقشه یابی شناختی به منظور استخراج و بهره برداری از شناخت های ذهنی مدیران معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic Cognition and Cognitive Mapping: An Overview of Cognitive Capabilities in Strategic Change Management and Change Leader's Cognitive Map

نویسندگان [English]

  • Hamed Nasiri 1
  • Mehdi Elyasi 2

1 PhD student of Technology Management, Allameh Tabatabai University

2 Assistant Professor, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Cognition is a mental activity for sensemaking based on acquiring and processing the environmental information. These mental structures and cognitive dimensions of the management are vital factors for the formulation and implementation of organizational strategic change. In this paper, a literature review of strategic cognition and its role in managerial dynamic capabilities and strategic planning has been conducted. In addition, respect to the importance of the cognitive aspects of management, Cognitive Mapping technique has been reviewed for elicitation and exploitation of change leader's mind structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Dynamic Capabilities
  • Strategic Change Leadership
  • Mental Structure Elicitation
  • Managerial Cognition Structure