اینترنت اشیاء و برنامه‌های کاربردی‌ کلان‌داده‌ها در شهرهای هوشمند پایدار

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

شهر هوشمند پایدار پدیدۀ جدید فناورانۀ شهری است که در نتیجۀ توسعۀ سه روند مهم جهانی یعنی انتشار پایداری، گسترش شهرنشینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده است. شهر هوشمند پایدار، شهری نوآورانه است که از فناوری های اطلاعات و ارتباطات و دیگر ابزارها برای بهبود کیفیت زندگی، ارتقای کارایی عملیات شهری، افزایش سطح خدمات و رقابت استفاده می کند تا از انطباق نیازهای نسل های کنونی و آینده باتوجه به جنبه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اطمینان حاصل شود. اینترنت اشیا یکی از مؤلفه های اصلی زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرهای هوشمند پایدار است که، به علت داشتن پتانسیل بسیار بالا برای پیشبرد پایداری محیط زیست، یک رویکرد توسعۀ شهری معرفی می شود. اینترنت اشیا یکی از منابع اصلی ایجاد کلان داده است و تجزیه و تحلیل کلان داده به وضوح درحال نفوذ در بسیاری از حوزه های شهری برای بهینه سازی بهره وری انرژی و کاهش آثار مخرب زیست محیطی است. در این مقاله فرصت توسعۀ چشم انداز اطلاعاتی شهرهای هوشمند، با استفاده از کلان داده، برای دستیابی به سطح مطلوب پایداری محیطی بررسی می شود. در این راستا، چارچوبی تحلیلی و کامل و همچنین برنامه های کاربردی مرتبط با کلان داده در زمینۀ شهرهای هوشمند پایدار تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1396.07.3.2.6

عنوان مقاله [English]

The Internet of Things and big data Applications in Sustainable Smart Cities

نویسندگان [English]

  • zeinab saadati 1
  • batool mehrshad 2
1 Master of Information Technology Engineering, K.N.Toosi -Tehran-Iran
2 PhD Student of Information Technology Management at Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Sustainable City is a new technology-urban phenomenon that has emerged as a result of the development of three major global trends: sustainability, urbanization and information and communication technology. A Sustainable Smart City is an innovative city that uses information and communication technologies and other tools to improve the quality of life, raise the efficiency of urban operations, increase service levels and compete to meet the needs of current and future races in terms of economic, Social and environmental protection. The Internet of Objects is one of the key components of the sustainable smart city ICT infrastructure, which is introduced as a city development approach due to its high potential for promoting environmental sustainability. Internet of objects is one of the main sources of big data, and big data analysis is clearly penetrating in many urban areas to optimize energy efficiency and reduce harmful environmental effects. In this article, the opportunity to improve the Information landscape of smart cities by using big data is sought to achieve the desired level of environmental sustainability. In this regard, an analytical and comprehensive framework and big data applications in the field of sustainable smart cities, is described. This framework includes comprehensive computing, data processing and wireless network infrastructure, storage, management, processing, analysis and modeling of data from various urban areas to explore useful knowledge that helps various urban institutions to improve the environmental performance of sustainable smart cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Smart City
  • Internet of things
  • Data mining
  • big data processing
  • Information and Communication Technology