رشد و توسعۀ فناوری های پایدار: چارچوبی برای تحلیل حکمرانی نظام های نوآوری

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران

چکیده

توسعه و انتشار نوآوری‎های فناورانه، برای کمک به اهداف اجتماعی مرتبط با پایداری، نیاز به حکمرانی دارند. با این حال، تعداد کمی از مطالعات به صورت نظام‎مند به انواع حکمرانی‎های به‎کار رفته و چگونگی تأثیر آنها بر توسعه و اشاعه نوآوری‎های فناورانه پایدار می‎پردازند. این مقاله بر اساس ادبیات علمی حوزه‎های حکمرانی، نظام نوآوری فناورانه و گذارهای اجتماعی ــ فنی، چارچوبی برای تحلیل نقش حکمرانی در نظام‎های نوآوری با هدف دستیابی به پایداری را عرضه می‎کند. ما پیش‎بینی می‎کنیم که مطالعات تجربی بر پایۀ این چارچوب به‎منزلۀ مسیرِ ورودی به فرآیندهای حکمرانی کمک خواهد کرد.

dor 20.1001.1.24767220.1395.06.2.7.2

عنوان مقاله [English]

Fostering sustainable technologies: a framework for analyzing the governance of innovation systems Karl Hillman, Mans Nilsson, Annika Richne and Thomas Magnusson.

نویسندگان [English]

  • Naser Bagheri Moghaddam 1
  • Erfan Mosleh 2