بررسی چالش های تجاری سازی فناوری (از دیدگاه شرکت کنندگان در هشتمین نمایشگاه اختراعات کشور)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با توجه به اهمیت مسألۀ دانش و تجاری‌سازی آن که در پیشرفت و صنعتی شدن کشورها بسیار موثر است، و با توجه به عدم استفاده و بهره‌برداری صحیح از تولیدات دانشی و دارایی‌های فکری (از قبیل اختراعات، دانش فنی، توسعه نرم افزارها و ...) در کشور به دلیل وجود موانع، در این تحقیق به شناسایی و رتبه‌بندی موانع موجود در سر راه تجاری‌سازی تولیدات علمی کشور و ارائه پیشنهاد جهت برطرف کردن آن‌ها، پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا متغیرهای سنجش این موانع با استفاده از ادبیات پژوهش و مصاحبه با مدیران و کارشناسان استخراج و در قالب پرسشنامه‌ای تهیه و پس از تایید روایی و پایایی آن در بین جامعه آماری توزیع گردید. سپس داده‌های بدست آمده از پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت نتایج به دست آمده نشان داد که به ترتیب، ارتباط ضعیف دانشگاه‌ها با بخش صنعت، کافی نبودن درآمد تحقیقات برای محققان، کمبود منابع فیزیکی مناسب برای تحقیقات و کم‌توجهی به رعایت شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران بخش علم و فناوری از مهم‌ترین موانع در بعدهای فرهنگی، نیروی انسانی، منابع مالی و فیزیکی ، مدیریتی و ساختاری است. در ادامه پیشنهادهایی جهت برطرف کردن این موانع ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenges Faced by Technology Commercialization (Perspective of Participants at the Eighth National Inventions Exhibition)

نویسندگان [English]

  • Reza Salami 1
  • Abodolnabi Khatibi Aghda 2
چکیده [English]

According to the importance of the issue that knowledge and commercialization are highly effective on the progress and industrialization of countries, and considering the lack of proper utilization of scientific achievements and intellectual properties (including inventions, know-how, the development of software, etc.) in Iran due to the existence of barriers, the current study tries to identify and prioritize the existing barriers to the commercialization of scientific achievements in the country and to suggest recommendations for resolving them. For this purpose, first, the variables to measure these obstacles were extracted using the research literature review and interview with managers and experts and prepared in the form of a questionnaire. After confirmation of questionnaire validity and reliability, the questionnaire was distributed among statistical population. Then the data obtained from the questionnaire were analyzed. Finally, the results obtained
from the current research showed that poor communication between universities and industry, shortage of research income for researchers, lack of proper physical resources for research and lack of attention to the criterion of meritocracy in the selection of science and technology managers, are the most important barriers in cultural, human, financial and physical, managerial and structural dimensions, respectively. In the following, some suggestions to resolve such obstacles .are also presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge production
  • Commercialization of science
  • Relationship between industry and university (Academia)
  • scientific achievements
  • Inventions