نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

کشف فرصت‌ها، در دانش و عمل کارآفرینی جایگاه ارزشمندی دارد و «هوشیاری کارآفرینانه» عاملی حیاتی و مؤثر در این زمینه محسوب می‌شود. با وجود اهمیت انکارناپذیر هوشیاری در فعالیت‌های کارآفرینانه، تاکنون پژوهش درخوری دربارة چگونگی پرورش این قابلیت انسانی در کارآفرینان صورت نگرفته است؛ بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد به شناسایی تجربه‌های کارآفرینان دربارة روش‌های توسعة «هوشیاری کارآفرینانه» در «کارآفرینان کارکشته» بپردازد. این پژوهش با روش تحقیق روایتی و با تکنیک مصاحبة عمیق و هدفمند با ده نفر از کارآفرینان کارکشته در صنایع غذایی انجام شده است. هفت مقولة اصلی مورد بررسی در این مطالعه، تحت عنوان تجربه‌های توسعة هوشیاری کارآفرینانه عبارت است از: «کسب تجربه و به‌کارگیری آن، ایجاد شبکه‌های اجتماعی و استفاده از آن‌ها، مشورت و گفتگو، بازدید میدانی، شناسایی و مطالعة اسناد و مدارک، ایجاد ارتباط با بازار و الگوبرداری از شرکت‌‌های برتر خارجی و داخلی».

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognizing the entrepreneurial intelligence developed in veteran entrepreneurs’ experiences

نویسندگان [English]

  • Ghanbar Mohammadi Elyasi 1
  • Nooshin Dahim 2

چکیده [English]

Exploring the opportunities in the knowledge and practices of entrepreneurs has a great importance. Entrepreneurial alertness is a critical and effective factor in discovering opportunities. Despite the undeniable importance of alertness in entrepreneurial activities, there is not any valuable research conducted on how to develop this human ability of entrepreneurs. Hence, this study aims to recognize the entrepreneurial alertness developing inveteran entrepreneurs. This study is using the narrative research method and technique derived from deep and meaningful interviews with 10 entrepreneurs in the food industry. It results that there is seven major categories describing the development of entrepreneurial alertness were identified as follows: Acquisition and use experience, create and the social networks, acting in consultation and dialogue, field visit, study the documents, create the relation and communicate with the markets andbenchmarking of leading foreign and domestic companies. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial alertness
  • Development of alertness
  • veteran entrepreneurs