نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی

2 کارشناس مطالعات فناوری شبکه تحلیلگران فناوری ایران

چکیده

این مقاله با رویکردی نهادگرایانه و روشی کیفی، به این سؤال پاسخ می‌دهد که «روزنامه‌نگاری علم چگونه از نیمة دوم قرن بیستم رشد و توسعه  یافت؟»
در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت روزنامه‌نگاران علم، برای آموزش، ایجاد انگیزه، حمایت روزنامه‌نگاران و همبستگی بین آن‌ها و پررنگ شدن این حرفه در رسانه‌ها، به تشکیل نهادهای ملی و بین‌المللی اقدام کردند. این نهادها در قالب انجمن‌های روزنامه‌نگاران علم در سطح ملی در کشورهای توسعه‌یافته مانند امریکا، انگلستان و فرانسه، در میانة قرن بیستم تشکیل شدند و بعد از نیمة دوم دهة شصت، انجمن‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاری علم برای ایجاد ارتباط بین روزنامه‌نگاران علم در سطح جهانی شکل گرفتند. همچنین روزنامه‌نگاران علم به منظور متمرکز ساختن رشد و توسعة این حرفه در سطح جهانی «فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران علم» را که جدیدترین نهاد تخصصی روزنامه‌نگاری علم و نمایندة حدود 40 انجمن ملی و بین‌المللی است، در سال 2002 تأسیس کردند و این نهاد با فعالیت‌هایی همانند انجمن‌ها اما در سطح جهانی، در حال رشد و توسعة روزنامه‌نگاری علم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

How has science journalism developed and grown in the national and international level?

نویسندگان [English]

  • AliAkbar Asadi 1
  • Mohammad Tohidi 2

چکیده [English]

The paper answers this question, with institutional approach and qualitative method, that how science journalism has developed and grown from the second half of the twentieth century. We can give an answer to the question: science journalists have established the national and international institutions in other to train, create incentive, support other journalists, connect them together and reinforce this occupation in the media. In the mid-twentieth century in developed countries, such as United States, Britain and France, these institutions were established in the form of science journalist associations. Also the international associations of science journalism were formed after the second half of sixties. The science journalists constituted World Federation of Science Journalists (WCSJ) for centralizing the development of their occupation in global level.WCSJis the latest specialist institution in science journalism and represents 40 national and international associations in 2002. Also it is already developing and growing activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • science journalist
  • national and international associations
  • federation