نویسندگان

1 دکترای علم سنجی، استادیار دانشگاه شاهد

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد

چکیده

در سال های اخیر موضوع رتبه بندی دانشگاه ها، یکی از بحث انگیزترین موضوعات در حوزه علم سنجی و آموزش عالی بوده است. هدف اصلی این مقاله معرفی، مقایسه و تجزیه و تحلیل شاخص های مورد استفاده 9 نظام رتبه بندی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی است. برای مقایسه نظام های رتبه بندی، نتایج اعلام شده این رتبه بندی ها در سال های مختلف، همچنین متون و مقاله های موجود مورد مطالعه قرار گرفته است. در پایان، نتایج حاصل از بررسی شاخص های مورد استفاده در این نظام ها نشان داد رتبه بندی ذف وبومتریکس و کیو. اس، جزو نظام های دانش محور و رتبه بندی هییکت و شانگهای و لیدن از جمله رتبه بندی های پژوهش محور محسوب می شوند. بیشترین شباهت میان رتبه بندی هییکت و شانگهای دیده شده است. با محدود شدن حوزه مقایسه از سطح جهانی به منطقه ای شباهت میان داده ها افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introduction the global rankings of universities and review criteria of this system

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Ali Nourmohammadi 1
  • Fatemeh Safari 2

چکیده [English]

In recent years, university ranking is one issue that is increasingly being discussed in higher education and  scientometrics literature. The main purpose of this paper is to introduce, compare and analyze the nine indicators of university ranking systems and higher education institutions (SHANGHI, QS, THES, HEEACT, Webometrics, Leiden,Newsweek and Regional Ranking of the Islamic world(ISC). To compare these ranking systems, their results in various years as well as the existing literature have been studied. that the result is that the criteria used in ranking systems of QS, THES, Webometrics are student-centered while the rankings of Shanghai, Leiden and HEEACT are more based on research. There is much similarity between the rankings ompared with the limited scope of the global surface area is greater similarity between the data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University ranking systems
  • Shanghi ranking
  • QS ranking
  • Webometrics ranking