بازارگرایی راهبردی در سازمان های پژوهش و فناوری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران

چکیده

کارآمدی سازمان های پژوهش و فناوری علاوه بر متاثر بودن از عوامل متعدد، در گرو بازارگرایی به عنوان یک عامل راهبردی است و سازمان های پژوهش و فناوری برتر در عرصه جهانی، شایستگی های بازارگرایی بالایی دارند. بر این اساس و با توجه به اهمیت و ضرورت روزافزون کسب شایستگی های بازارگرایی برای سازمان های پژوهش و فناوری، نیاز به توسعه مدل های بازارگرایی منطبق بر ویژگی‏ها و ماهیت این سازمان‏ها بیش از هر زمانی احساس می شود. هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدلی کاربردی برای بازارگرایی در سازمانهای پژوهش و فناوری است. بدین منظور مدل های مختلف بازارگرایی مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به اهمیت و ویژگی های سازمان های پژوهش و فناوری، یکی از مدل های بازارگرایی که تطابق و تناسب بیشتری با سازمان های  پژوهش و فناوری دارد انتخاب و بر اساس شرایط محیط عملیاتی و الزامات این سازمان ها که از ادبیات استخراج شده، اصلاح و تعدیل شده است. مدل ارائه شده علاوه بر تبیین چگونگی بازارگرایی در سازمان های پژوهش و فناوری، 2 نوع رابطه مستقیم و غیرمستقیم بین بازارگرایی و عملکرد سازمان‏های پژوهش و فناوری را نشان می دهد. در پایان نیز با جمع بندی و ارائه چند پیشنهاد، نتیجه گیری شده است.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1392.03.2.5.9

عنوان مقاله [English]

Strategic Market Orientation in Research and Technology Organizations

نویسندگان [English]

  • Reza Bandarian 1
  • Mahdi Bandarian 2
چکیده [English]

Although effectiveness of Research and Technology Organizations is influenced by several factors, it depends on market orientation as a strategic factor and frontier Research and Technology Organizations in the world have a highly market orientation competencies. On this basis, and importance of acquiring market orientation  competencies for Research and Technology Organizations is increasing that calls for developing market orientation models based on the characteristics and nature of these organizations. The main objective of this study is to provide a practical model for market orientation in Research and Technology Organizations. For this purpose, various market orientation models have been studied with respect to the nature and characteristics of Research and Technology Organizations. One of the market orientation models that is more appropriate to  the Research and Technology Organizations have been choosen and based on operational environment  conditions and requirements of these organizationsthe model has been modified. This model in addition to explaining the execution of market orientation in Research and Technology Organizations, shows two kinds of  direct and indirect relationship between market orientation and performance in Research and Technology Organizations. At the some implications and recommendations are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • market orientation
  • Strategic Market orientation
  • Market orientation in Research and Technology Organizations
  • Research and Technology Management